Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

 

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата в ЦАО по ГРАО /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

 

- Сигнали, мнения и предложения, свързани с административното обслужване, можете да подадете на имейл адрес: signalAO@gabrovo.bg

 

Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

 

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

 

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал

 

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

 

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт-за първи път

 

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

 

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

 

Издаване на удостоверение за наследници

 

Издаване на удостоверение за семейно положение

 

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

 

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

 

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

 

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

 

Издаване на удостоверение за постоянен адрес, при вече регистриран постоянен адрес.

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес, при вече регистриран настоящ адрес.

 

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

 

Издаване на удостоверение за правно ограничение

 

Припознаване на дете

 

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

Възстановяване или промяна на име

 

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

 

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредени по реда на чл. 155 от СК и по право по чл. 173 от СК/

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

 

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство.

 

Издаване на удостверение за постоянен адрес, след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

 

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година.

 

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година.

 

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние


Издаване на преписи на удостоверения или препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението.

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи