Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес 
  • Чрез системата за сигурно електронно връчване - изисква се наличие на предварителна регистрация.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата в ЦАО по ГРАО /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ 

По банков път: Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

Чрез използване на Виртуален ПОС терминал към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка) 

 

- Официален адрес на електронната поща на Община Габрово, на която може да изпратите електронни документи: gabrovo@gabrovo.bg

- Сигнали, мнения и предложения, свързани с административното обслужване, можете да подадете на имейл адрес: signalAO@gabrovo.bg

 

2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт-за първи път

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2079 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес, при вече регистриран постоянен адрес.

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес, при вече регистриран настоящ адрес.

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2053 Припознаване на дете

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2033 Възстановяване или промяна на име

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредени по реда на чл. 155 от СК и по право по чл. 173 от СК/

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство.

2079 Издаване на удостверение за постоянен адрес, след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година.

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година.

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган