Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

 

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата в ЦАО - Център за административно обслужване при Община Габрово /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ или по банков път, както следва:

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

- Сигнали, мнения и предложения, свързани с административното обслужване, можете да подадете на имейл адрес: signalAO@gabrovo.bg

 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 

 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 

 

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти (заверяване на молба-декларация) 

 

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите-общинска собственост, или за възстановен общински имот 

 

Справка по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост 

 

Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверения


Издаване на становище по чл.199 от ЗУТ