Участвайте в попълването на анкетата


1. Служителите са коректни и отзивчиви, и отчитат специфичните нужди на администрацията;
2. При осъществяване на служебен контакт, служителите проявяват ли достатъчно отзивчивост;
3. Срещате ли подкрепа и разбиране при излагане на Вашите проблеми и нужди;
4. Смятате ли, че служителите на Община Габрово са професионално добре подготвени:
5. Смятате ли, че служителите от Центъра за информация и услуги на гражданите са професионално добре подготвени:
6. Как бихте оценили участието Ви в процеса на обсъждане и развитие на политиките и проектите на Община Габрово, касаещи административното обслужване?
7. Каква е Вашата оценка за изпълнение на дейността на Община Габрово?
8. Смятате ли, че Община Габрово използва всички налични средства и канали, за да Ви информира своевременно за формулираните политики, проекти и мерки в областта на административното обслужване, както и въвеждането на нови или промяната на вече извършвани административни услуги?
9. От къде получихте първоначална информация за използваната от Вас административна услуга?
10. Коя от услугите, предоставяни от Община Габрово ползвахте?
11. Спазиха ли се законоустановените срокове за извършването на заявената от Вас услуга?
12. Каква такса/цена заплатихте за тази услуга?
13. Кой е предпочитаният от Вас начин за плащане?
14. Приемлива цена за услугата би била в рамките на ...?
15. Ако услугата Ви бъде предоставена в рамките на работния ден (четири часа от подаване на искането), бихте ли заплатили няколко пъти по-висока такса?
16.

За избрания от Вас отговор на въпрос № 13, моля посочете, колко често бихте се възползвали от тази възможност?

17. Как оценявате сайта на Община Габрово по отношение на визия, структура и намиране на информация?
18. Как оценявате информацията, публикувана на интернет страницата на Община Габрово?
19. Бихте ли ползвали административни услуги по електронен път?
20. Моля, изразете Вашето мнение относно административното обслужване в Община Габрово, както и качеството на предоставяните административни услуги. Ако имате препоръки, забележки или друга важна информация относно административното обслужване, моля, да я споделите с нас!