Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата в ЦАО - Център за административно обслужване при Община Габрово /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ или по банков път, както следва:

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

- Сигнали, мнения и предложения, свързани с административното обслужване, можете да подадете на имейл адрес: signalAO@gabrovo.bg

 


Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Категоризация на места за настаняване

Промяна категорията на туристически обект

Потвърждаване категорията на туристически обект

Издаване на разрешение за търговия на открито

Издаване на разрешение за сервиране на открито върху терен - общинска собственост

Вписване на промени в обстоятелствата на категоризиран туристически обект

Заверяване на маршрутни разписания за автобуси от редовни линии

Съгласувателни писма за поставяне на рекламно-информационен елемент

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

Издаване на разрешение за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки

Регистрация на места за настаняване клас „В“ стаи за гости и апартаменти за гости

Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател.