Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес 
  • Чрез системата за сигурно електронно връчване - изисква се наличие на предварителна регистрация.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата в ЦАО - Център за административно обслужване при Община Габрово /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ 

По банков път: Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

Чрез използване на Виртуален ПОС терминал към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка) 

 

- Официален адрес на електронната поща на Община Габрово, на която може да изпратите електронни документи: gabrovo@gabrovo.bg

- Сигнали, мнения и предложения, свързани с административното обслужване, можете да подадете на имейл адрес: signalAO@gabrovo.bg

 

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2047 Категоризация на места за настаняване

3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

2105 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверения