Необходими за изпълнение на услугата документи:

- искане по образец / име, адрес, телефон/предложение
- актуална скица на имота по действащия план на населеното място / кадастрална карта/
- копие от документа за собственост на имота
- пълномощно / при необходимост/
квитанция за платена такса

Срок за извършване: 15 дни

Такса: 5 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

искане по образец 32 KB