Необходими документи:


1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
4. Списък на заинтересуваните собственици, засегнати от изменението - № на имота, име и адрес.
5. Квитанция за платена цена на услугата за обявяване и одобряване на ПУП по § 8 от ПР на ЗУТ

Срок за извършване: – 90 дни;

Цена на услугата:
- 50 лв. за всяка промяна граница на имот, но не повече от 200 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01