Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост – копие;
3. Квитанция за платена такса

Срок : 7 дни
Цена на услуга:

предоставяне на копие от кадастрален план или на част от него в графичен вид– 2.00 лв. на кв.дм., но не по-малко от 10.00 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01