Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за изготвяне на копие от реперен карнет

2. Лиценз за правоспособност на лицето по ЗКИР или документ за проектантска правоспособност;

3. Документ за собственост на имота /ако искането е от собственика/;

4. Документ за платена такса.