Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Издаденото разрешение за строеж – втори оригинал;
3. Документ за собственост;
4. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
5. Други документи, обосноваващи променените обстоятелства / одобрена преработка на инвестиционен проект, нови документи за собственост, удостоверение за актуално състояние на юридическо лице и др./ ;
6. Квитанция за платена цена на услуга;

Срок – 7 дни
Цена:
- 10.00 лева на документ за факти и обстоятелства по промяна собствеността
- 10% от таксата за разрешение за строеж за съответната категория за
одобрена преработка по време на строителство

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01