Проект – № BG05M9OP001-2.090-0005 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“; приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Административен договор – № BG05M9OP001-2.090-0005-С01 от 12.04.2021 г.; Допълнително споразумение № 1 – № BG05M9OP001-2.090-0005-С02 от 17.02.2022 г.; Допълнително споразумение № 2 – № BG05M9OP001-2.090-0005-С03 от 15.12.2022 г.; 

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Стойност 817 038.31 лв., от които: 

 • 694 482.56 лв. – средства от Европейския социален фонд
 • 122 555.75 лв. – национално съфинансиране

Продължителност на проекта – 22 месеца (12 април 2021 г. – 12 февруари 2023 г.) 

Обща цел

Подобряване качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания на територията на община Габрово чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на целевите групи.

Специфични цели

 • Осигуряване на подкрепа на възрастните хора и лицата с увреждания за достоен живот чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово;
 • Изграждане и развитие на капацитет за предоставяне на резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с деменция.

Целеви групи

 • Възрастни хора над 66 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и техните семейства от общността;
 • Лица с деменция (включително с увреждания) и техните семейства от общността;
 • Възрастни (включително с увреждания) с деменция или в невъзможност за самообслужване, настанени в специализирани институции и техните семейства;
 • Служители на доставчици на социални и здравни услуги.

Дейности

Подготвителни дейности

 • Изготвяне на вътрешни правила за дейността на услугите – описание на насоки за работа и функциониране, изисквания за качество на предоставяне на услугите, допустими потребители и др.;
 • Възлагане на услугите – сключване на договор с външен доставчик на социални услуги;
 • Сформиране на екип – назначаване на 24 души персонал на двата центъра (медицински сестри, санитари, социален работник, рехабилитатор, психолог, лекар, психиатър, счетоводител, огняри);
 • Обучение на служителите в двата центъра.

Доставка на оборудване и обзавеждане

Постелъчен инвентар и спално бельо, допълнително медицинско оборудване и обзавеждане, кухненско оборудване (посуда), битова техника, санитарно обзавеждане и др. Предвиденото оборудване и обзавеждане допълва вече доставеното по проект „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“.

Предоставяне на иновативни резидентни услуги за възрастни и хора с увреждания

Двата центъра са базирани в преустроените по проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. четири етажа от бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“. Всеки център е с капацитет от 15 места. През първите 12 месеца услугите се предоставят по проекта, след което стават делегирани от държавата дейности. Потребителите получават договор, индивидуален план и оценка на потребностите. За ползване на услугите не се заплаща такса.

Резултати и положителни ефекти

 • Осигуряване на необходимата грижа на лицата от целевите групи в община Габрово;
 • Достъпност на публичните услуги за различни доставчици на услуги за възрастни и лица с увреждания;
 • Предоставяне на междусекторни услуги, включващи подкрепа и възможност за избор съобразно потребностите и нуждите на потребителите;
 • Подобряване качеството на живот на възрастни хора и лица с увреждания от целевите групи;
 • Увеличаване на възможностите за собствено развитие и реализация на близките на нуждаещите се потребители;
 • Изграждане и развитие на професионалните умения на лицата/институциите/доставчиците, ангажирани с предоставяне на резидентна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.

Публикации

Таня Христова: Работим за удовлетворяване нуждите на хората от пълно социално обслужване

Представят резултатите от проекта за две услуги за възрастни

От 6 декември се приемат заявления за настаняване в два нови центъра за възрастни

7 души могат да започнат работа в социалната сфера

Набира се персонал за два центъра за възрастни и хора с увреждания

ОПРЧР ще финансира две услуги за възрастни и хора с увреждания в Габрово


Желаещите да ползват услугите могат да го заявят лично или чрез пълномощник в Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, ул. „Брянска“ № 30, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, телефон за информация – 066 807 247.

16.02.2022

03.12.2021

03.12.2021

03.12.2021

„Приеми ме 2015“ „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“