„Радвам се, че вече говорим не просто за грижа за възрастните хора, а за една съвсем нова среда, в която професионализмът, вниманието и подкрепата се случват по начин, който преди само сме чували или преразказвали. Целта ни е да работим за онази екосистема, в която ще бъдат удовлетворени нуждите на хората и ще е наличен целият спектър от социални услуги.“

Това заяви кметът на община Габрово Таня Христова по време на заключителното събитие по проекта „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. Пред близки на потребители, социални работници, експерти в сферата и граждани бяха представени дейностите по разкриването на двете услуги – „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“.

По думите на ръководителя на проекта Деница Вачкова от 12 януари 2022 г. до момента през услугите са преминали 45 души – 20 от тях в центъра за хора с деменция и 25 в центъра за лица, нуждаещи се от чужда помощ в обслужването. „От стартирането на дейностите общо 81 човека са заявили желание да бъдат настанени – съобщи Вачкова. – За ползвателите се грижи екип от психолог, социален работник, медицински сестри, сътрудници в социалните дейности и рехабилитатор. Закупено е необходимото обзавеждане и оборудване – постелъчен инвентар, спално бельо, медицински изделия, кухненско оборудване, техника и санитарни изделия.“, отчете още ръководителят на проекта.

Двете нови услуги се предоставят в модернизираната база на бившия дом „Майка и дете“ в квартал „Велчевци“. 24-часовата грижа обхваща общо 30 души, които са били в специализирани институции или в листи на чакащи да получат социална услуга. Това са хора над 66 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и възрастни с различни форми на деменция.

Презентация от събитието

През първата година от функционирането си услугите бяха безплатни и всички разходи се покриваха по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. След края на проекта издръжката на двата центъра ще е за сметка на държавно делегирана дейност, а потребителите ще заплащат процент от таксата.

Според Нели Тодорова – управител на „Регионален хоспис“ ЕООД и доставчик на услугите, проектът е успял да удовлетвори две много важни социални потребности, за които е липсвало решение. „Преди се налагаше хора да напускат работа, за да се грижат за болните си близки. Това водеше до усложняване на отношенията в семейството, до ограничаване на социалните им контакти, до ежедневно психическо натоварване и до намаляване на доходите им. Сега тези негативни резултати са овладяни, а за хората в нужда се полагат професионални грижи в отлични условия.“, отбеляза Нели Тодорова.

„С подобни проекти ние развиваме социални услуги в подкрепа на човека – както на възрастните хора, така и на онези, които ще продължат да избират професията на социалния работник, за да може тази грижа да се развива и да се изпълва с все повече смисъл и съдържание.“, подчерта кметът Таня Христова. Тя поздрави за усилията всички, ангажирани с услугите, и им пожела да запазят емоционалността в работата си. А емоции в залата не липсваха – сълзи, усмивки и положителни чувства по лицата на присъстващите имаше както на представянето, така и по време на прожекцията на специално създадения филм за двата социални центъра.

Финал на кампанията „Дай PET“
14 февруари 2023
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“
15 февруари 2023