Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023 – 2025 година

Решение № 166

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на строеж върху поземлен имот, частна общинска собственост 14218.538.395 по Кадастралната карта на гр. Габрово на Регионален етнографски музей на открито „Етър“ за изграждане на склад с навес

Решение № 167

Приложение №1

Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2022 г.

Решение № 168

Приложение №1

Отпускане на еднократна целева парична помощ за Община Карлово

Решение № 169

Финансиране на разходи за почистване на коритата на реки на територията на Община Габрово за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи

Решение № 170

Приемане на Правила за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Габрово – първо четене

Решение № 171

Приложение №1

Учредяването на СНЦ „СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ“ и участие на Община Габрово в него

Решение № 172

Приложение №1

Увеличаване капацитета на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Решение № 173

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикано Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД

Решение № 174

Приложение №1

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Ново начало - 2020“ с. Златевци, върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда, находяща се в ПИ Х, кв. 12 по действащия план на с. Златевци

Решение № 175

Предоставяне безвъзмездно за управление на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи паркоместа в гаражи, находящи се сутерена на зала „Възраждане“ и в гараж на ул. Станционна № 9 гр. Габрово

Решение № 176

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.521.49, ул. Никола Войновски № 161, гр. Габрово)

Решение № 177

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.510.243.1.8, представляващ обект за търговска дейност, находящ се на първи етаж в сграда, с адрес: ул. Радецка № 18, гр. Габрово)

Решение № 178

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.521.37, ул. Звезда № 2, гр. Габрово)

Решение № 179

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.514.56, ул. Студентска № 57, гр. Габрово)

Решение № 180

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.514.558, ул. Вихър № 21, гр. Габрово)

Решение № 181

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Поземлен имот и сграда с адрес: ул. Орехите, кв. Лисец, гр. Габрово)

Решение № 182

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 37352.522.13 по плана на новообразуваните имоти на местност Под селото, землище Кметовци

Решение № 183

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 05400.616.22 по плана на новообразуваните имоти на местност Поп Стоевото, землище с. Борики

Решение № 184

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 05400.606.13 по плана на новообразуваните имоти на местност Стария път, землище с. Борики

Решение № 185

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 14218.455.115 по плана на новообразуваните имоти на местност Янкула, землище гр. Габрово

Решение № 186

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя-имот № 22959.512.16, местност Брусовете, землище Донино, общ. Габрово

Решение № 187

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя- имот № 22959.511.19, местност Брусовете, землище Донино, общ. Габрово

Решение № 188

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Габрово, във връзка със:
- премахване на сграда с административен адрес в гр. Габрово, бул. „Столетов“ № 204А и
- увеличаване броя на жилищата от групата „Ведомствени жилища“

Решение № 189

Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на основание чл. 45ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Решение № 190

Удостояване със званието „Почетен гражданин на Габрово” и награждаване с „Почетен знак на Габрово“

Решение № 191

Заседание на Общински съвет № 7 от 25.04.2024 г. Заседание на Общински съвет № 13 от 27.10.2022 г.