Актуализация на бюджета на Община Габрово към 30 септември 2022 година

Решение № 192

Приложение №1

Осигуряване на допълнителен финансов ресурс в размер на 1557 776,63 лв., като собствен принос по проект BG16RFOP001-1.016-0004-C02 „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“, финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 от целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи през 2022 и 2023 г.

Решение № 193

Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2022 г.

Решение № 194

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Топъл обяд в община Габрово“, Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027

Решение № 195

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища /Приета с Решение № 207 от 09.11.2017 г. на Общински съвет – Габрово, изм. с Решение № 18/28.01.2021 г./ - първо четене

Решение № 196

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Заведение за хранене и развлечение и Приемателен пункт, с. Новаковци, общ. Габрово)

Решение № 197

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.502.69, ул. Карамфил, гр. Габрово)

Решение № 198

Приложение №1

Oткриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – общинска собственост, за монтиране на Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по схема

Решение № 199

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.21.10 по КК на гр. Габрово, м-т „Хаджийска усойна-Ме“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 200

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за новообразуван имот № 35.403 по плана на новообразуваните имоти на местност „Шенени“, землище на гр. Габрово, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя - новообразуван имот № 35.402 по плана на новообразуваните имоти на местност „Шенени“, землище на гр. Габрово

Решение № 201

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 38577.21.53 по КК на с. Копчелиите, община Габрово, м-т „Локвата“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 202

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Габрово пред Фонд „Социална закрила“ по проект за закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж.

Решение № 203

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BGCULTURE-2.002-006-C01“ФестивалНО в квартала“, договор № РА14-Р2-2.2-РД-3 /05.10.2022 г, Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Решение № 204

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД - Габрово

Решение № 205

Приложение №1

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Дядо Стойно - 1927” с. Поповци, върху имот - частна общинска собственост в с. Поповци

Решение № 206

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Васил Левски - 1922” с. Яворец, върху имот - частна общинска собственост в с. Яворец

Решение № 207

Предоставяне на имоти – „полски пътища“ и „напоителни канали“, попадащи в масивите за ползване в съответните землища на община Габрово, на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

Решение № 208

Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Габрово

Решение № 209

Промяна в поименния състав на постоянни комисии на Общински съвет - Габрово

Решение № 210

Заседание на Общински съвет № 9 от 30.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 14 от 16.11.2022 г.