Създаване на „Общински социален фонд COVID-19“ (ОбСФ COVID-19) за подпомагане на нуждаещи се лица и семейства, изпитващи затруднения в резултат на икономическите последствия от въздействието на пандемията от COVID-19

Решение 63

Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 март 2020 година

Решение 64

Приложение №1

Актуализация на инвестиционната програма и на бюджета на Община Габрово за 2020 г.

Решение 65

Приложение №1

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ четене

Решение 66

Приложение №1

Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за краткосрочен кредит, с цел осигуряване средства за авансово финансиране/рефинансиране на безвъзмездната помощ на Община Габрово за реализацията на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“

Решение 67

Приложение №1

Определяне на зони за платено паркиране на територията на гр. Габрово

Решение 68

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово – второ четене

Решение 69

Приложение №1

Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – първо четене

Решение 70

Приложение №1

Приемане на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Габрово – първо четене

Решение 71

Приложение №1

Годишен Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Габрово 2014-2020 за 2019 г.

Решение 72

Приложение №1

Отчет на изпълнените дейности през 2019 година, съгласно приетата „Програма за опазване на околната среда на община Габрово“, с период на действие 2016-2020 г.

Решение 73

Приложение №1

Отчет за 2019 г. на изпълнението по приложение на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023

Решение 74

Приложение №1

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Габрово за 2019 г.

Решение 75

Приложение №1

Краткосрочна Програма за насърчаване на използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Габрово за периода 2020 – 2022 година

Решение 76

Приложение №1

Участие на Община Габрово в Петата процедура по присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Решение 77

Приложение №1

Приемане на годишен отчет за дейността, инвестиционна програма за 2020 г., счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци по прекия метод, представени от „Диагностично консултативен център - 1” ЕООД

Решение 78

Приложение №1

Приемане на годишен отчет за дейността, отчет за приходите и разходите и баланс и Инвестиционна програма за 2020 година на „Регионален хоспис” ЕООД

Решение 79

Приложение №1

Одобряване на Бизнес програма за развитието и дейността на „Регионален хоспис“ ЕООД за периода 2020 – 2023 г.

Решение 80

Приложение №1

Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността, доклад от независим одитор за 2019 г., отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци по прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен баланс, справка за начислените и преведени в Община Габрово наеми и справка за нетекущите /дълготрайните/ активи, представени от „Общински пътнически транспорт” ЕООД

Решение 81

Приложение №1

Определяне състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/

Решение 82

Приложение №1

Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци по реда на чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово на ДЖИ ПЛАСТ ООД

Решение 83

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.502.481, ул. Генерал Николов, гр. Габрово)

Решение 84

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.502.482, ул. Генерал Николов, гр. Габрово)

Решение 85

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (магазин на ул. Софроний Врачански № 1, гр. Габрово)

Решение 86

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.520.190, кв. Борово – Велчевци, гр. Габрово)

Решение 87

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.535.47, кв. Кряковци, гр. Габрово)

Решение 88

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.520.192, ул. Никола Войновски № 226, гр. Габрово)

Решение 89

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.502.366, бул. Бойката № 61, гр. Габрово)

Решение 90

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 8, ул. Свищовска № 104, вх. В, ет. 3, гр. Габрово)

Решение 91

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 22, ул. Младост № 19, вх.А, ет. 6, гр. Габрово)

Решение 92

Приложение №1

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собственика на законно построени върху него сгради (ул. Златна нива № 5, гр. Габрово, с идентификатор 14218.501.703)

Решение 93

Приложение №1

Предоставяне под наем, на основание чл. 27, ал. 2 от НУРУЖННОЖ, на общинско жилище от групата „Ведомствени жилища“, с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Младост” № 5, вх. А, ет. 1, ап. 2А

Решение 94

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Здравковец, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 95

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Златевци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 96

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Армените, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 97

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Кози рог, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 98

Приложение №1

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землищe Здравковец, Златевци и Кози рог, за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 99

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землищe Габрово за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 100

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Габрово, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 101

Приложение №1

Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Габрово

Решение 102

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Рeгионална занаятчийска камара“ Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. Радецка № 23, гр. Габрово

Решение 103

Учредяване безвъзмездно право на ползване на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ - ГАБРОВО, върху част от имот - частна общинска собственост  на ул. Райчо Каролев №2, ет.4, гр. Габрово.

Решение 104

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, представляваща Работилница за домашни занятия в РЕМО „Етър”, разположена на втори етаж в полумасивна сграда (къща-Кожухарска работилница) в Занаятчийската чаршия, с обща полезна площ от 22,17 кв.м., самостоятелен обект с идентификатор 14218.538.359.13 по КККР на гр. Габрово, находящ се в гр. Габрово, ул. Ген. Дерожински № 144

Решение 105

Приложение №1

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на водопровод извън границите на урбанизираната територия на гр.Габрово до ПИ с идентификатор 14218.95.653 по КК на гр. Габрово, м-т „Шенини“

Решение 106

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 87120.17.406 по КК на с. Яворец, м-т „Баир меше“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „овчарник“

Решение 107

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България “, Териториална организация гр. Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Юрий Венелин “ № 16, гр. Габрово

Решение 108

Заседание на Общински съвет № 9 от 30.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 6 от 28.05.2020 г.