Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – второ четене

Решение 109

Приложение №1

Приемане на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Габрово – второ четене

Решение 110

Приложение №1

План за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2021 г.

Решение 111

Приложение №1

Временна организация на услугата Обществен превоз на пътници

Решение 112

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален диалог – 2001” Габрово, върху част от имот – частна общинска собственост на ул. Радецка № 18, ет. 3

Решение 113

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1951“ кв. Златари, гр. Габрово, върху имот - частна общинска собственост – сграда в кв. Златари, гр. Габрово

Решение 114

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Урегулиран поземлен имот –IX- 121, от кв. 5 по плана на с. Враниловци, общ. Габрово)

Решение 115

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.510.243.1.8, представляващ обект за търговска дейност, находящ се на първи етаж в сграда, с адрес: ул. Радецка № 18, гр. Габрово)

Решение 116

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Поземлен имот и сграда с адрес: ул. Орехите, кв. Лисец, гр. Габрово)

Решение 117

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Поземлен имот с идентификатор 22929.510.13, находящ се в местност „Брусовете“ III, село Донино, обш. Габрово)

Решение 118

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.513.71.1.2, представляващ втори етаж и част от първи етаж от сграда, находяща се в кв. Войново, гр. Габрово)

Решение 119

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- предложение за продажба на общинско жилище, с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Венец” № 10, вх. Д, ет. 5, ап. 18 и
- отказ от закупуване на общинско жилище, с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Найден Геров” № 62, вх. Б, ет. 1, ап. 3

Решение 120

Определяне на земеделска земя с начин на трайно ползване - нива от землище Габрово, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от НРПУРОИ

Решение 121

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 122

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Мичковци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване /анблок/ по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 123

Приложение №1

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землищe Мичковци за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 124

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землищe Габрово, Мичковци, Гъбене, Златевци, Враниловци и Гръблевци за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 125

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за установяване конкретен режим на устройство и предназначение-за „жилищно строителство“ на ПИ с идентификатор 14218.271.104 по КК на гр. Габрово, м-т „Симеоновото“

Решение 126

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) и план-схема за изграждане на кабелна линия СрН между ТП „Кряковци“, гр. Габрово и ТП „Богданчовци“, Община Габрово

Решение 127

Вземане на Решениe по свиканото Общо събрание на акционерите на “ОББ” АД

Решение 128

Приложение №1

Проведена процедура за изслушване и определяне на съдебни заседатели за Районен съд Габрово

Решение 129

Освобождаване от постоянна такса за ползване на детски ясли и детски градини на територията на община Габрово за месец май 2020 г.

Решение 130

Одобрение на решение на кмета на Община Габрово за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия на обекти, собственост на Община Габрово: „Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“

Решение 131

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД

Решение 132

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение 133

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 9 от 30.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 7 от 25.06.2020 г.