Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2020 г. и на инвестиционната програма

Решение 134

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Осигуряване на допълнителни условия за провеждане на дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на община Габрово“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ – Министерство на труда и социалната политика

Решение 135

Промяна Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, в участъка от път II-44 от разклона за кв. Войново до начало гр. Габрово

Решение 136

Предоставяне под наем, на основание чл. 27, ал. 2 от НУРУЖННОЖ, на общинско жилище от групата „Ведомствени жилища“, с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Младост” № 5, вх. А, ет. 1, ап. 23 и 24

Решение 137

Приложение №1

Предоставяне под наем, на основание чл. 27, ал. 3 от НУРУЖННОЖ, на общинско жилище от групата „Ведомствени жилища“, с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Орловска” № 81, вх. С, ет. 1, ап. 21

Решение 138

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Габрово, във връзка с:
- продажба на общинско жилище, с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 104, вх. В, ет. 3, ап. 8 и
- предложение за продажба на общинско жилище, с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 73, ет. 8, ап. 48

Решение 139

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя - имот № 22959.516.66, местност Под отровния склад, землище Донино, общ. Габрово

Решение 140

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот № 14218.538.196 по кадастралната карта на Габрово, кв. Етъра, ул. Григоровци № 18

Решение 141

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.778.43, находящ се в местност „Узана“, община Габрово)

Решение 142

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (магазин на бул. Трети март № 25, гр. Габрово)

Решение 143

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Гръблевци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 144

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Гъбене, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 145

Приложение №1

Съгласие за разходване до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето.

Решение 146

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Габрово, ул. Юрий Венелин № 7 /бивша сграда на НУ „Васил Левски“/ на Регионален исторически музей – Габрово

Решение 147

Отпускане на финансова помощ на Мирослав Василев

Решение 148

Заседание на Общински съвет № 9 от 30.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 8 от 30.07.2020 г.