Приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2019 г.

Решение 149

Приложение №1

Актуализиран бюджет и информация за изпълнението на бюджета на Община Габрово за 2020 година към 30 юни 2020 г.

Решение 150

Приложение №1

Подновяване срока на договора за възлагане управлението на “Диагностично - консултативен център І Габрово” ЕООД - Габрово

Решение 151

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

Решение 152

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД - Габрово

Решение 153

Приложение №1

Отпускане на индивидуална финансова помощ за настаняване в „Регионален хоспис“ ЕООД, гр. Дряново на Кристиян Райчев

Решение 154

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово – първо четене

Решение 155

Приложение №1

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 30 януари 2020 година – 25 юни 2020 година

Решение 156

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово и предоставяне под наем на общинско жилище от групата „Ведомствени жилища, на основание чл. 27, ал. 2 от НУРУЖННОЖ

Решение 157

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ – 2008“ с. ГАРВАН, община Габрово, върху имот - частна общинска собственост – сграда в с. Гарван

Решение 158

Изменение и допълнение на план за действие за общинските концесии на Община Габрово за 2019 - 2020 г.

Решение 159

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Апартамент № 6, с адрес: бул. Трети март № 27, вх. Б, ет. 1, гр. Габрово)

Решение 160

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 18, ет. 4, ул. Осми март № 24, вх. Г, гр. Габрово)

Решение 161

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл.45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 3, ет. 1, ул. Найден Геров № 62, вх. Б, гр. Габрово)

Решение 162

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 3, ет. 1, ул. Зелена ливада № 13, вх. Б, гр. Габрово)

Решение 163

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Поземлен имот и сграда с адрес: с. Велковци, общ. Габрово)

Решение 164

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.504.344.10.1, представляващ жилище на втори етаж от сграда, с адрес: ул. Христо Ботев № 4, гр. Габрово)

Решение 165

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.515.145.8.30, с предназначение за търговска дейност, Кафе-клуб, с адрес: ул.”Македония” № 1, гр. Габрово)

Решение 166

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово, представляваща книжарница

Решение 167

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 168

Приложение №1

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землищата Драгановци, Кози рог и Мичковци за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 169

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Гъбене, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 170

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.79.6 по КК на гр. Габрово, м-т „Гатевото“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за спортни дейности“

Решение 171

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.198.124 по КК на гр. Габрово, м-т „Крушака“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 172

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 57675.63.6 по КК на с. Поповци, м-т „Ръта“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 173

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.81.13 по КК на гр. Габрово, м-т „Азмака“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищна сграда със стаи за настаняване на туристи и заведение за хранене“

Решение 174

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово – второ четене

Решение 175

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 9 от 27.08.2020 г.