Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2020 г. и на инвестиционната програма

Решение 176

Даване на съгласие за закупуване на специализиран автомобил –линейказа нуждите на„Регионален хоспис“ ЕООД

Решение 177

Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема

Решение 178

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово - първо четене

Решение 179

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по процедура BGENVIRONMENT-3.002 - Открита покана  № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана с (85%) от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана (15%) от българската държава

Решение 180

Утвърждаване за учебната 2020/2021 година на паралелки в общинските училища, формирани с брой ученици под установения минимум, съгласно Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Решение 181

Предложение до Министъра на образованието и науката за включване на общински училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година

Решение 182

Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и „ФРЕЯ ТУРС“ АД върху УПИ VІ – за хотелиерство, други обслужващи дейности и трафопост от кв.15 по одобрения ПУП на КК „Узана“, общ.Габрово)

Решение 183

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - земеделска земя - имот № 30973.39.10, местност Между реките, землище Златевци, общ. Габрово

Решение 184

Приложение №1

Учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на основание чл. 67, ал.1, т.4 от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово

Решение 185

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:

-продажба на общинско жилище, с административен адрес в гр. Габрово, ул. Младост № 19, вх. А, ет. 6, ап. 22 и

-предложение за продажба на общински жилища, с административни адреси в:

   - гр. Габрово, ул. Орловска № 85, вх. А, ет. 7, ап. 20 и

   - гр. Габрово, ул. Младост № 5, вх. А, ет. 5, ап. 5а

Решение 186

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Иван Вазов”, гр. Габрово, представляваща Кухненски блок и спомагателни помещения към него – разливочна за ученическо хранене

Решение 187

Приложение №1

Разрешение за изработване на проект за общ устройствен план на община Габрово /ОУПО Габрово/

Решение 188

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот №2, кадастрален район 403 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Райков трап“, землище на гр.Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 189

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на Община Габрово“; Подобект: „Разпределителен газопровод за захранване на поземлени имоти, намиращи се извън границите на урбанизираната територия на гр.Габрово с координати точка на присъединяване: КС БГС 2005 Х 4751373.236; Y 484123.747“

Решение 190

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 37352.144.8 по КК на с.Кметовци, м-т „Чукара“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 191

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.58.83 по КК на гр.Габрово, м-т „Долна стърна“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за складови дейности и безвредни производства“

Решение 192

Изменение и допълнение на Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово 

Решение 193

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 10 от 24.09.2020 г.