Актуализация на инвестиционната програма и на бюджета на Община Габрово за 2020 г.

Решение 194

Приложение №1

Приемане актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 2021, 2022 и 2023 г.

Решение 195

Приложение №1

Присъединяване на Община Габрово към кампанията на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“АД, гр. Габрово за изграждане на PCR лаборатория

Решение 196

Вземане на Решениe по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на “Общинска банка” АД

Решение 197

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на “Нова Деница” АД

Решение 198

Приложение №1

Одобряване на Програма за развитието и дейността на „ДКЦ І Габрово” ЕООД за периода 2021 г.-2023 г.

Решение 199

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Клуб по спортно ориентиране „Узана”, Сдружение „Спортен Клуб по биатлон „Узана“ и Сдружение „Спортен клуб по ски бягане „Узана 2007” Габрово, върху имот с идентификатор 14218.778.20 и сграда с идентификатор 14218.778.20.1 по КККР на гр. Габрово, находящи се в местност Узана

Решение 200

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ“, върху част от имот - частна общинска собственост /ул. Райчо Каролев № 2, офис № 37/

Решение 201

Учредяване безвъзмездно право на ползване на РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС ЕООД, върху част от имот - частна общинска собственост с адрес гр. Габрово, ул. Райчо Каролев № 2, ет. 4, офис № 31

Решение 202

Продажба на имот – частна общинска собственост (Заведение за хранене и развлечение и Приемателен пункт, с. Новаковци, общ. Габрово)

Решение 203

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.504.157, ул. Христо Смирненски № 19, гр. Габрово)

Решение 204

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 19, ет. 7, вх. Б, ул. Младост № 10, гр. Габрово)

Решение 205

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 48, ет. 8, ул. Свищовска № 73, гр. Габрово)

Решение 206

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 18, ет. 5, вх. Д, ул. Венец № 10, гр. Габрово)

Решение 207

Приложение №1

Допълнение на списък на имоти или части от тях – публична общинска собственост, подлежащи на отдаване под наем с обект – склад и коридор, разположен в Административната сграда на кметство Враниловци, находяща се в парцел VІІ, кв. 5, с. Враниловци

Решение 208

Приложение №1

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землище Лесичарка за отдаване под наем, по реда на Глава VІ от НРПУРОИ

Решение 209

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Лесичарка за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 210

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Мичковци в масиви 21, 25, 26 и 41, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 211

Приложение №1

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Мичковци – масиви 43, 44 и 46 за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от НРПУРОИ

Решение 212

Приложение №1

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Армените, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 213

Приложение №1

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землище Аpмените и землище Кози рог за отдаване под наем, по реда на Глава VІ от НРПУРОИ

Решение 214

Промяна начина трайно ползване на земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ находящи се в земл. Габрово

Решение 215

Приложение №1

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща Бакърджийска работилница в РЕМО "Етър", находящ се в кв. Етър, гр. Габрово

Решение 216

Отчет на Изпълнителния директор за дейността на фондация Узана за 2019 г. и дарение на сумата от 2000 лв. на фондация Узана – Габрово

Решение 217

Приложение №1

Удостояване със званието „Почетен гражданин на Габрово”

Решение 218

Удостояване с „Почетен знак на Габрово”

Решение 219

Заседание на Общински съвет № 8 от 20.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 11 от 15.10.2020 г.