Допълване на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

Решение 220

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово-Думници, Гайтани, Прахали, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“

Решение 221

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 12 от 29.10.2020 г.