Актуализация на бюджета на община Габрово към 30 септември 2020 година

Решение 222

Приложение №1

Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2020 г. и на инвестиционната програма

Решение 223

Приложение №1

Поемане на общински дълг, чрез рефинансиране на текущи договори за кредит, сключени между Община Габрово и „Фонд ФЛАГ” ЕАД, с цел обединяване в обща кредитна експозиция и намаляване на разходите за лихви и обслужване

Решение 224

Кандидатстване на Община Габрово по Проект „Красива България“ за 2021 г.

Решение 225

Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема

Решение 226

Приложение №1

Вземане на решение за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на информация за възлагане на задължение за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми

Решение 227

Закупуване на 2 броя електромобили за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – гр. Габрово, чрез кандидатстване по схема за насърчаване употребата на електрически превозни средства, Инвестиционна програма за климата към Национален Доверителен Екофонд

Решение 228

Одобрение на решение на кмета на Община Габрово за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия на обекти, собственост на Община Габрово: „Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“

Решение 229

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ“, върху част от имот - частна общинска собственост /ул. Райчо Каролев № 2, офис № 37/

Решение 230

Безвъзмездно прехвърляне на имоти – общинска собственост, засегнати от трасето на обект: Път III – 5004 „Обход на град Габрово” на държавата

Решение 231

Продажба на имот – частна общинска собственост (Поземлен имот с идентификатор 22959.516.81, находящ се в местност „Широкото ливаде“, село Донино, общ. Габрово)

Решение 232

Приложение №1

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собствениците на законно построени върху него сгради (ул. Малина № 12, гр. Габрово, с идентификатор 14218.520.218)

Решение 233

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Поземлен имот 14218.535.72 и попадащите в него сгради с адрес: кв. Кряковци № 15, гр. Габрово)

Решение 234

Приложение №1

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал.1 и 2 от НРПУРОИ находящ се в с.Трънито, общ. Габрово

Решение 235

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Габрово, във връзка с:
- предложение за продажба на общински жилища с административни адреси в гр. Габрово, ул. „Младост” № 1, ет. 6, ап. 35 и ул. „Зелена ливада” № 19, вх. Б, ет. 7, ап. 19;
- отказ от закупуване на общинско жилище, с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Найден Геров” № 62, вх. Б, ет. 1, ап. 3

Решение 236

Промяна начина трайно ползване на земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ находящи се в землище Армените

Решение 237

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 238

Приложение №1

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землище Гръблевци за отдаване под наем, по реда на Глава VІ от НРПУРОИ

Решение 239

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Гръблевци за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 240

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 241

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 14218.30.15 по КК на гр. Габрово, м-т „Габровското“, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя-ПИ с идентификатор 14218.30.13 по КК на гр. Габрово

Решение 242

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за проектен имот с идентификатор 37352.105.259 по КК на с. Кметовци, м-т „Дребака“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 243

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 77, кадастрален район 401 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Синча“, землище на с. Баланите, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 244

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 1 и кв. 2 по плана на с. Ясени, община Габрово

Решение 245

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за Частично изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 240, 241, 244, 245, 247 и кв. 249 по плана на гр. Габрово –ІІІ етап ІІ част

Решение 246

Приложение №1

Отпускане на финансова помощ на Боян Бонев

Решение 247

Предоставяне на писмено съгласие за регистрация на марки, съдържащи словен елемент “ЕТЪР” / „ETAR”

Решение 248

Заседание на Общински съвет № 7 от 25.04.2024 г. Заседание на Общински съвет № 13 от 26.11.2020 г.