Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие“

Решение 249

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение “Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ чрез комбинирано финансиране на безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент по процедура BG16RFOP001- 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, група дейности „Културна инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и осигуряване на устойчивост на инвестицията

Решение 250

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово“

Решение 251

Определяне на дейността по предоставяне на услугата „Обществена трапезария“ като местна дейност за територията на община Габрово

Решение 252

Приложение №1

Облекчаване финансовата тежест на пряко засегнатите лица от временните противоепидемични мерки, на територията на Република България считано от 23,30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Решение 253

Обявяване на недвижим имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост, включване в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г. и откриване на процедура за продажба

Решение 254

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Габрово, във връзка с:
 продажба на общински жилища, с административни адреси в гр. Габрово,
- ул. „Осми март“ № 24, вх. Г, ет. 4, ап. 18;
- ул. „Зелена ливада” № 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3;
- ул. „Младост” № 10, вх. Б, ет. 7, ап. 19;
 предложение за продажба на общински жилища с административни адреси в гр. Габрово,
- бул. „Априлов” № 45В, ет. 2;
- бул. „Априлов” № 45В, ет. 2 и
 събаряне на общински сгради, с административни адреси в гр. Габрово,
- бул. „Априлов” № 47Е;
- ул. „Никола Войновски” № 159;
- ул. „Звезда“ № 2;
- ул. „Скобелевска“ № 28.

Решение 255

Продажба на имот – частна общинска собственост (жилище на бул. Априлов № 45В, гр. Габрово)

Решение 256

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (магазин на бул. Априлов № 45В, гр. Габрово)

Решение 257

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.502.366, бул. Бойката № 61, гр. Габрово)

Решение 258

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.520.192, ул. Никола Войновски № 226, гр. Габрово)

Решение 259

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (самостоятелен обект на бул. Трети март № 25, гр. Габрово)

Решение 260

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.533.625, ул. Петър Божинов № 7, гр. Габрово)

Решение 261

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (УПИ ХVІІІ-51 – общ. обсл. дейности и сгради от кв. 12 по плана на с. Гъбене)

Решение 262

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 14218.495.17 по плана на новообразуваните имоти на местност „Костадиница“, землище Габрово

Решение 263

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 14218.455.19 по плана на новообразуваните имоти на местност „Янкула“, землище Габрово

Решение 264

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 02347.401.75 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синча“, землище Баланите, общ. Габрово

Решение 265

Приложение №1

Предоставяне на имоти – „полски пътища“ и „напоителни канали“, попадащи в масивите за ползване в съответните землища на община Габрово, на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

Решение 266

Определяне на земеделска земя от ОПФ в землище Кметовци за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 267

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.34.529 по КК на гр. Габрово, м-т „Драганчева кория“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - за „комплекс за търговия и услуги, производствена и складова дейност“

Решение 268

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод /извън границите на урбанизирана територия/ до ПИ с идентификатор 14533.26.25 по КК на с. Гарван, община Габрово

Решение 269

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Харачери, община Габрово-напорен водоем“

Решение 270

Закупуване на антигенни комбинирани тестове COVID-19

Решение 271

Изразходване на преходен остатък от бюджета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Решение 272

Осигуряване на собствено финансиране по одобрено проектно предложение „Изграждане на Интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление на ОДЗ ”Първи юни”, гр. Габрово“, финансирано по ПРОГРАМА “МИКРОПРОЕКТИ ЗА КЛИМАТА“ на Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/

Решение 273

Вземане на Решениe по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на “ОББ” АД

Решение 274

Приложение №1

Определяне на дата за редовно заседание на Общински съвет Габрово през м. декември 2020 г.

Решение 275

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 14 от 10.12.2020 г.