Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – първо четене

Решение 276

Приложение №1

Актуализация на инвестиционната програма и на бюджета на Община Габрово за 2020 г.

Решение 277

Приложение №1

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ четене

Решение 278

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 15 от 29.12.2020 г.