Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2020 г. и на инвестиционната програма

Решение 279

Приложение №1

Одобряване на разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2021 г.

Решение 280

Приложение №1

Ред и начин за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината

Решение 281

Облекчаване финансовата тежест на пряко засегнатите лица от сроковете на временните противоепидемични мерки и тяхното удължаване, на територията на Република България

Решение 282

Облекчаване на финансовата тежест от временните противоепидемични мерки на територията на Република България на пряко засегнати лица – „Ученически отдих и спорт“ ЕАД

Решение 283

Приложение №1

Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.

Решение 284

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Осигуряване на "Топъл обяд" в община Габрово“ 2021 - 2022 г., по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Решение 285

Участие на Община Габрово като партньор по проект „Нов път“ на Фондация „Общност в помощ на зависимите“, кандидатстваща с проект във Втори конкурс за стратегически проекти на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.

Решение 286

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Енергоразпределение север АД върху трафопост тип Бетонно комплектен трансформаторен пост (БКТП) 20/0.4 kV, находящ се в кв. Русевци, ул. Найден Геров 1 с идентификатор по одобрената кадастрална карта на гр. Габрово 14218.501.308.1

Решение 287

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Габрово, във връзка с:
продажба на общински жилища, с административни адреси в гр. Габрово;
- ул. „Младост“ № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 8А;
- бул. „Трети март” № 27, вх. Б, ет. 1, ап. 6;
- ул. „Венец” № 10, вх. Д, ет. 5, ап. 18;
- ул. „Свищовска” № 73, ет. 8, ап. 48;
отказ от закупуване на общинско жилище с административен адрес в
гр. Габрово, ул. „Младост” № 5, вх. А, ет. 2, ап. 19

Решение 288

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 00638.17.7 по КК на с. Армените, община Габрово, м-т „Байчова ливада“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - за „помпена станция и трафопост“

Решение 289

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Водоснабдяване на група села на територията на област Габрово-Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“

Решение 290

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.107.513 по КК на гр. Габрово, м-т „Паевото-Гладичка“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - за „производствена и складова дейност“

Решение 291

Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитрина Колева, необходима за провеждане на лечение в Германия на дъщеря й Елина Колева

Решение 292

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 1 от 28.01.2021 г.