Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 декември 2020 година

Решение 1

Приложение №1

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

Решение 2

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища – първо четене

Решение 3

Приложение №1

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 30 юли 2020 година – 29 декември 2020 година

Решение 4

Приложение №1

Предложение за сключване на договор за сътрудничество между ОБЩИНА ГАБРОВО, СИЛВЪР БЕТ ЕООД И СДРУЖЕНИЕ ОБЕДИНЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ "ЯНТРА 2019"

Решение 5

Приложение №1

Изменение на Решение № 216 от 26.09.2019 г. на Общински съвет Габрово за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци по реда на чл. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово на „Инима“ООД

Решение 6

Предоставяне под наем на общинско жилище от групата „Ведомствени жилища”, на основание чл. 27, ал. 3 от НУРУЖННОЖ

Решение 7

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ в землище Лесичарка за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 8

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Враниловци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 9

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД

Решение 10

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение 11

Приложение №1

Възлагане на услугата „Патронажна грижа” на „Дирекция образование и социални дейности”, Община Габрово по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа”, финансирана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Решение 12

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Газоснабдяване на Община Габрово“; Подобект: „Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на гр. Габрово“

Решение 13

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ за обект: „Газопровод извън границите на урбанизираната територия на гр. Габрово за захранване на ПИ с идентификатор 14218.19.10 по КК на гр. Габрово“

Решение 14

Разрешаване изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване и решение за включване на ПИ с идентификатор 04964.34.42 и ПИ с идентификатор 04964.34.55 по КК на с. Боженци, община Габрово в границите на регулационния план на с. Боженци, община Габрово

Решение 15

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: гр. Габрово, кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци, с. Гъбене: II етап-отклонение за с. Драгановци, с. Яворец и с. Музга, община Габрово”

Решение 16

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

Решение 17

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища – второ четене

Решение 18

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 2 от 18.02.2021 г.