Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2021 година

Решение 19

Приложение №1

Приложение №2

Изменение в общата численост и Структурата на общинска администрация Габрово

Решение 20

Приложение №1

Приложение №2

Промяна на размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Габрово и кметове на кметства

Решение 21

Увеличаване на капитала на „Общински пътнически транспорт” ЕООД – Габрово

Решение 22

Приложение №1

Приемане бюджет на Община Габрово за 2021 година

Решение 23

Приложение №1

Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот - държавна собственост на основание чл. 54 от ЗДС

Решение 24

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 3 от 25.02.2021 г.