Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022 – 2024 година

Решение 25

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Патронажна грижа + в Община Габрово“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Решение 26

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

Решение 27

Приложение №1

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово – първо четене

Решение 28

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на „В и К” ООД - Габрово

Решение 29

Приложение №1

Изменение в договора за възлагане управлението на “Диагностично - консултативен център І Габрово” ЕООД

Решение 30

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот 14218.81.10 по кадастралната карта на гр. Габрово

Решение 31

Застраховане на имоти частна общинска собственост на основание чл. 9, ал. 2 от ЗОС

Решение 32

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (магазин на ул. Софроний Врачански № 1, гр. Габрово)

Решение 33

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.520.190, кв. Борово – Велчевци, гр. Габрово)

Решение 34

Приложение №1

Съгласие за актуализиране и предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади, стопанисвани и собственост на Община Габрово

Решение 35

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Кози рог, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 36

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ в землище Кози рог за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 37

Определяне на земеделска земя от ОПФ в землище Поповци за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 38

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Поповци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 39

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ в землище Габрово за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 40

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Харачери, община Габрово - напорен водоем“

Решение 41

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 57675.56.45 по КК на с. Поповци, м-т „Оградата“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 42

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на водопровод /извън границите на урбанизирана територия/ до ПИ с идентификатор 14533.26.25 по КК на с. Гарван, община Габрово

Решение 43

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово – второ четене

Решение 44

Приложение №1

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

Решение 45

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 4 от 25.03.2021 г.