Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

Решение 46

Приложение №1

Облекчаване финансовата тежест на засегнатите лица, от сроковете на временните противоепидемични мерки и тяхното удължаване, ползващи терен - общинска собственост за поставяне на маси и столове за сервиране на открито пред заведения за хранене и развлечения

Решение 47

Възлагане на услугата „Патронажна грижа” на дирекция „Образование и социални дейности”- Община Габрово, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, считано от 04.01.2021г., за период от 12 месеца

Решение 48

Създаване на „Съвет по въпросите на социалните услуги“ към Община Габрово

Решение 49

Промяна в състава на Обществения съвет към Община Габрово

Решение 50

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово за 2020 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово за 2021 г.

Решение 51

Приложение №1

Отчет на изпълнените дейности през 2020 година, съгласно приетата „Програма за опазване на околната среда на община Габрово“, с период на действие 2016-2020 г.

Решение 52

Приложение №1

Отчет за 2020 г. на изпълнението по приложение на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023

Решение 53

Приложение №1

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Габрово за 2020 г.

Решение 54

Приложение №1

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2020 г.

Решение 55

Приложение №1

Допълване на списъка на лицата с право на транспортни разноски през 2021 г.

Решение 56

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на „В и К” ООД – Габрово

Решение 57

Приложение №1

Подновяване срока на договора за възлагане управлението на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД - Габрово

Решение 58

Приложение №1

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот – частна общинска собственост (УПИ ІІІ–за жилищен комплекс, гаражи, магазини и обществено хранене от кв. 39 по плана на гр.Габрово – І етап, кв.Трендафила)

Решение 59

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Обществен дарителски фонд” Габрово, върху част от самостоятелен обект - частна общинска собственост /ул. Радецка № 18/

Решение 60

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Рeгионална занаятчийска камара“ Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. Радецка № 23, гр. Габрово

Решение 61

Продажба на недвижим имот, включен в активите на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, Габрово (ТП „Автогара“, ул. Стефан Караджа №2 )

Решение 62

Продажба на имот – частна общинска собственост (ТП „Шахтата“, ул. Цанко Дюстабанов № 24, гр. Габрово)

Решение 63

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 63, ет. 5, вх. А, ул. Младост № 5, гр. Габрово)

Решение 64

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 35, ет. 6, ул. Младост № 1, гр. Габрово)

Решение 65

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с предложение за продажба на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, бул. „Столетов” № 74, вх. А, ет. 5, ап. 14

Решение 66

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща Бакърджийска работилница в РЕМО „Етър“, находящ се в гр. Габрово, ул. „Ген. Дерожински” № 144

Решение 67

Приложение №1

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: гр. Габрово, кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци, с. Гъбене: II етап-отклонение за с. Драгановци, с. Яворец и с Музга, община Габрово “

Решение 68

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.19.525 гр. Габрово, м-т „Копаците-Глушково“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 69

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 43339.8.310 по КК на с. Лесичарка, м-т „Латиновото“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за производствена и складова дейност“

Решение 70

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

Решение 71

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 5 от 29.04.2021 г.