За изпълнение на поставените им задачи и оперативна координация на дейностите към Общинските съвети по наркотични вещества в страната се създават Превантивно-информационни центрове, които са техен функционален елемент.

Превантивно-информационните центрове /ПИЦ/ осъществяват превантивни дейности и програми, събират, съхраняват и анализират информация на общинско ниво, необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.

В гр. Габрово от 2002 г. работи Превантивно–информационен център по зависимости /ПИЦ/ като специализирана общинска структура, която отговаря за превенция на наркоманиите на територията на общината.

Специалистите, които работят в ПИЦ, ежегодно изготвят Програми за превенция на употребата на наркотични вещества, съобразени с европейските стандарти за качество на Европейския център по мониторинг на наркотици и наркомании. Това са програми за универсална, селективна или индикативна превенция, чийто основен принцип е засилване на протективните фактори и намаляване на рисковите фактори, подтикващи младежите към употреба на психоактивни вещества и нездравословен начин на живот.

Основна цел на всички дейности, реализирани от Превантивния център, е позитивна превенция на рисковото поведение сред общността, като акцент се поставя върху работата с деца и младежи.

В превантивно–информационния център може да получите информация за различните психоактивни вещества, зависимостите, възможностите за подкрепа на лица с рисково поведение, техните семейства, както и да получите контакти на специалисти и/или места за лечение в страната и чужбина. Да откриете безплатна психологическа подкрепа за справяне с рискови ситуации или последици от вече започнала употреба на наркотични вещества. Да намерите верен партньор при реализация на различни проекти и инициативи, които целят промоция на здравословния начин на живот. И не на последно място, специалистите от ПИЦ могат да организират и проведат тематични интерактивни обучения, базирани на подходите и методите на неформалното образование, с цел повишаване на информираността на общността и сформиране на положителни нагласи към ценността на личността и живота.

Центърът работи по различни образователни модулни програми за превенция на рисковото поведение, които включват интерактивни тренингови обучения на ученици и специалисти – преподаватели, педагогически съветници, медицински специалисти; както и информационни програми за родители, граждани, медии.

Превантивно–информационния център събира и обработва информация, чрез анкети и проучвания на местно ниво и ежегодно докладва дейността си пред Общинския съвет и кмета на Община Габрово, Националния център по наркомании, Националния съвет по наркотични вещества към Министерство на здравеопазването.

Екипът на Превантивно–информационен център по зависимости и Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово работи активно за създаване на работна мрежа с учебните заведения в град Габрово, спортните клубове, младежки организации и други институции, ангажирани с развитието и благополучието на младите хора, с цел осигуряване на повече и по-добри възможности за справяне с причините и рисковите фактори, подтикващи към употреба и злоупотреба с ПАВ.

Състав на Превантивно-информационния център по зависимости:

Севелина Радева – ст. специалист

Силвия Петришка – ст. специалист

Станислава Янева – ст. специалист

Светла Иванова - ст. специалист

Златка Калинова - ст. специалист


Отчет за дейността на ОСНВ и ПИЦ за борба с наркотичните вещества за 2016 г. 2.73 MB