Адрес: ул. „Д-р Илиев – Детския“ №1

Изпълнителен директор: д-р Минко Цвятков Михов

Зам. директор медицински дейности: д-р Георги Стайков
 

Главна медицинска сестра: Радка Колева

 

Тел.: 066 808 907

E-mail: mbalgab@gmail.com

Web-site: http://mbalgabrovo.com/

 

1877 – 1878г. – по време на Руско-турската освободителна война, д-р Алекси Христов с помощта на руски санитарен отряд открива първата болница в Габрово. Разполага се в известните Дечкова къща и Ямантиева къща. След края на войната стационарът се премества в Хаджипенчовата къща.

15 май 1894г. е открита  специално построената сграда на хълма Баждар. Главен лекар е д-р Джеров. С дарителски средства на Иван Христов Марокинджиев през 1932г. е построена и обзаведена операционна зала.

Февруари 1963г. първа копка на настоящата сграда на болницата.

Декември 1967г. е открито новото болнично здание. През юли 1971г. е избран патрон – Д-р Тота Венкова – първата жена лекар в Габрово. Главният корпус е на 10 етажа с 18 отделения и 720 легла.

Последният етап от строителството на новата сграда приключва с откриването на Акушеро-гинекологичния комплекс през юни 1974 г.

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово е най-голямата болница в Габровска област, която предлага квалифицирана, специализирана, планова и спешна медицинска помощ за регион с 140 000 население от четири общини и пациенти от съседните области.

В лечебното заведение функционират 17 отделения с легла, 6 отделения без легла и 2 клинико- диагностични структури и се извършват дейности по 35 медицински специалности.

МБАЛ”Д-р Тота Венкова” Габрово работи по дългосрочните си приоритети и инвестиционна политика, насочена към привличане на пациенти както с нова апаратура, така и подобрени битови условия. Необходимостта от сериозни инвестиционни разходи е продиктувана от очакваната конкуренция в дейността и необходимостта от постигане функционално съответствие с медицинските стандарти и предимство на пазара на медицински услуги за пациентите от Габрово и региона. През последните години бе реализирана значителна модернизация и технологичното обновяване на съществуващите структури. Изградена е нова южна фасада на основен корпус като терасите са приобщени към болничните стаи и се осъществява поетапно пълно ремонтиране на болничните стаи с изграждане на сервизни помещения към всяка болнична стая. Напълно са реновирани отделенията по Хирургия, Ортопедия, Кардиология с интензивнен сектор и сектор за инвазивна кардиология, Отделение по Вътрешни болести с интензивен сектор. През 2015г. е реализирана най-голямата инвестиция, правена в историята на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" в Габрово.  Над пет милиона са вложени в дейности, които направиха лечебното заведение място за модерно здравно обслужване. През 2016 година бе изпълнен Проект ”Подобряване енергийната ефективност на МБАЛ”Д-р Тота Венкова” АД Габрово чрез газификация на лечебното заведение, ремонт и реконструкция на Котелната централа”.

Дейността на болницата се осъществява от многоброен високо квалифициран персонал – 129 лекари, 294 медицински специалисти/мед.сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, помощник-фармацевти/ и 194 - друг персонал. Четирима притежават научна степен „доктор”.

Важна роля за развитието на лечебното заведение и повишаване квалификацията на медицинския персонал имат партньорските отношения с ОЛВ клиника град Аалст Белгия. Договорени са ежегодни едномесечни специализации за лекари от габровската болница в ОЛВ клиника, която е сред най – добрите болници в Европа. Ежегодно в болницата в Габрово на доброволни начала работят най-изявените специалисти на ОЛВ Клиника, като по този начин се повишава квалификацията на лекарите и медицинските специалисти. Ежегодно два пъти в инвазивната кардиология гостува екип на проф. Хендрикс и медицински сестри като се работят методики, които се прилагат само във водещи университетски клиники.

Болницата е сертифицирана по ISO. През 2009 и 2016г. получи отлична акредитационна оценка за медицинска дейност и за обучение на стажанти и лекари специализанти по всички основни медицински специалности.

Работа по проекти:

 • Проект по ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013г. BG 161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятието - по проект "Повишаване конкурентоспособността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово.
 • Проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" BG 051PO 001 - 2.3.02 "Безопасен труд" по проект "Подобряване на условията на труд в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово.

През 2015 в Болницата се реализира Проект BG161PO001/1.1-08/2010/016 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания” в МБАЛ Габрово, което е най- голямата инвестиция от създаването на болницата, като са доставени. 

 • апарат за резонансна образна диагностика;
 • 6 срезов Компютърен томограф;
 • дигитален скопично-графичен рентгенов апарат;
 • возима дигитална рентгенова система тип - С-рамо;
 • дигитална ехографска система 4 D;
 • ендоскопска апаратура /видеоколоноскоп, видеогастроскоп/;
 • дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб;
 • лапараскопско оборудване за лечение на пациенти с онкологични заболявания;
 • система за архивиране и разпространяване на образи PACS;
 • санитарен  автомобил.