Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ към Община Габрово е създаден през 2002 г., като орган за осъществяване на националната и местна политика в областта на злоупотребата с наркотици.

Състав на Общински съвет по наркотични вещества:

Председател – Габриела Йосифова

Секретар – Пепа Гайдарова

В ОбСНВ влизат и представители на:

 • Община Габрово
 • Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/
 • ОД на МВР
 • РЗИ
 • Окръжен съд - Габрово
 • Окръжна прокуратура - Габрово
 • Митническо бюро – Габрово
 • Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Габрово
 • РУО – Габрово
 • Дирекция „Социално подпомагане“ - Габрово
 • Център за обществена подкрепа към Община Габрово.

Основна задача на ОбСНВ е осъществяване на координация, ефективно взаимодействие и сътрудничество между институциите, НПО, младежки сдружения и медии в усилията им за ограничаване на разпространението и употребата на психоактивни вещества.

Съветите по наркотични вещества разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. На базата на данните, получени от различните източници на информация, те правят оценка на нуждите в съответната община – от превенция, лечение, рехабилитация.


Отчет за дейността на ОСНВ и ПИЦ за борба с наркотичните вещества
Отчет за дейността на ОСНВ и ПИЦ за борба с наркотичните вещества за 2017 г. 2.98 MB
Отчет за дейността на ОСНВ и ПИЦ за борба с наркотичните вещества за 2016 г. 2.73 MB