Можете да се обърнете към нас, когато се нуждаете от повече информация за психоактивни вещества, когато се притеснявате, че в семейството вече има проблем с употреба на вещества, когато искате да помогнете на ваш близък или приятел, или ако искате да участвате в различните инициативи на Центъра.

Превантивните дейности са насочени към различни целеви групи:

 • Ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение;
 • Училищни специалисти - педагогически съветници, учители, класни ръководители, училищни психолози, училищни медицински сестри;
 • Родители;
 • Младежи /до 29 год. вкл./, които желаят да подпомогнат дейността на Превантивно – информационния център чрез доброволческа дейност в Младежки съвет по наркотични вещества.

Информационна дейност

Общински съвет по наркотични вещества, съвместно с Превантивно–информационен център по зависимости към Община Габрово, разработва тематични брошури, флаери, плакати, наръчници, презентации и други информационни материали с разнообразна тематика. Те се разпространяват, според тяхното предназначение, сред различни целеви групи: родители и близки на клиенти със зависимост; клиенти; деца и юноши, които експериментират и употребяват психоактивни вещества, ученици, граждани и др.  

Друга основна дейност на Превантивния център по зависимости към Община Габрово е провеждане на социологически проучвания и анализи за отношението на ученици и родители към наркотичните вещества и зависимостите. Тези проучвания се съгласуват от Националния център по наркомании, гр. София, с чиято професионална подкрепа се обобщават изводи и представителни данни за страната.

Мотивационно интервю – насочено към засилване на личната мотивация и ангажираност за промяна на поведението и/ или започване на дългосрочно лечение на зависимост в специализирана програма.

Мотивационното интервю е терапевтичен подход за подсилване на вътрешната мотивация и осъществяване на значима промяна в някои от най-сложните сфери на проблемно поведение, като алкохолизъм, наркомании, престъпност и други. Методът на мотивационното интервюиране е обърнат към пациента, към неговите нужди, желания и мечти в момента, а не в някакво далечно бъдеще след евентуална промяна.

Подкрепа за родители и близки на деца и младежи в риск:

 • Информиране за въздействието на психоактивните вещества и признаци за употребата им.
 • Информиране за подходящи уринни тестове, които могат да се правят вкъщи или на място в Центъра, както и съветване как да реагират близките и какво поведение да имат, когато тестът е съответно положителен или отрицателен.
 • Консултиране на родителите за това как да поставят ясни и точни правила вкъщи, как да подобрят общуването и да засилят връзката си с тийнейджърите.
 • Засилване потенциала за развитие на родителите, което да ги направи по-подготвени по въпросите, свързани с употребата на психоактивни вещества.

Образователни мултимодулни програми.

Ежегодно се разработват и прилагат различни образователни мултимодулни програми, които имат основна цел превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Конкретни резултати от прилагането на тези програми на местно ниво са:

 • осъществяване на интерактивни обучения за превенция на употребата на наркотични вещества, които обхващат ученици от всички учебни заведения на територията на община Габрово;
 • организиране на различни младежки инициативи с превантивна насоченост (конкурси, състезания, инициативи и др.);
 • осъществяване промоция на здравословен начин на живот;
 • разработване и предоставяне на лекции по теми за превенция в помощ на ученици, учители, родители, педагогически съветници и училищни специалисти;
 • организиране на семинари, конференции и специализирани информационни срещи със специалисти, работещи в областта на наркоманиите;
 • оказване на съдействие на млади хора за преодоляване на рискови ситуации, свързани с експериментална употреба или злоупотреба с наркотични вещества;

Младежки дейности

Верен партньор при реализацията на превантивните дейности, организирани от Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивния център по зависимости към Община Габрово е Младежкият съвет по наркотични вещества. Това е доброволческа неформална група от младежи на възраст от 14 до 29 години, които участват в специализирани обучения, имат възможност да участват в проекти и програми за личностно развитие, лидерски академии и активно да се включат в подпомагане на различни мероприятия от събитийния календар на Община Габрово.

Допълнителна информация може да намерите в „Младежки съвет по наркотични вещества“ и раздел „Младежки дейности“