Приемане на становище по Бизнес плана на 'ВиК' ООД - Габрово за 2016 г.
№15 / 03.12.2015

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия , обслужвана от 'ВиК' - ООД - Габрово
№16 / 03.12.2015

Изменение на Решение № 163 от 30.07.2015 година, изменено с Решение № 200 от 27.08.2015 година, изменено с Решение № 235 от 01.10.2015 година на Общински съвет Габрово - самостоятелни паралелки от общинските училища, с брой ученици под установения минимум, за учебната 2015/2016 година, съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
№17 / 03.12.2015

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект „Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово”, финансиран от Фонд „Солидарност“ на ЕС по ДБФП № 2014BG16SPO001-0015 от 02.06.2015 г.
№18 / 03.12.2015

Изменение на т. 4 от Решение № 227/17.09.2015 г. на Общински съвет Габрово за включване на допълнителни обекти по проект BG 161РО001-1.4.9-0024 'Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово', финансиран по оперативна програма 'Регионално развитие' 2007-2013, ДБФП BG161РО001/1.4-09/2012/024 от 20.05.2013 г.
№19 / 03.12.2015

Предоставяне безвъзмездно право на ползване на общинска движима вещ
№20 / 03.12.2015

Извършване на допитване до населението за включване на населени места в състава на кметства
№21 / 03.12.2015

Извършване на допитване до населението за включване на населени места в състава на кметства
№22 / 03.12.2015

Разкриване на социална услуга в общността Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, като делегирана от държавата дейност,<br /> считано от 01.01.2016 г.
№23 / 03.12.2015

Промяна в състава на Обществения съвет към Община Габрово
№24 / 03.12.2015

Предоставяне под наем на общинско жилище от групата 'Ведомствени жилища' на основание чл. 17, ал. 2, т. 2 от НУРУЖННОЖ
№25 / 03.12.2015

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово
№26 / 03.12.2015

Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 028045 в землището на с. Враниловци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за млекопреработвателно предприятие'
№27 / 03.12.2015

Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 055004 в землището на с. Поповци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделски земи за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№28 / 03.12.2015

Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 596, кадастрален район 35 по плана на новообразуваните имоти на местност 'Шенини', землище на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№29 / 03.12.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.79.350 по кадастралната карта на гр. Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за хотелиерство и обществено обслужване'
№30 / 03.12.2015

Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 063035 в землището на с. Поповци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№31 / 03.12.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 036149 в землишето на с. Лесичарка, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№32 / 03.12.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 036148 в землището на с. Лесичарка, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№33 / 03.12.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.501.1079 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за обществено обслужване'
№34 / 03.12.2015

Разрешение за изработване на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за включване на част от поземлен имот с идентификатор 14218.305.289 по КК на гр. габрово, в границите на застроителния и регулационен план на гр. Габрово, 81 част
№35 / 03.12.2015

Одобряване на Подробен устройствен план - план за регулация /ПУП - ПР/ за частично изменение /ЧИ/ на подробен устройствен план /ПУП/ за част от кв. 208 и кв. 215 по плана на гр. Габрово - ІІІ етап
№36 / 03.12.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 14218.22.89 по кадастралната карта на гр. Габрово, за производствени и складови дейности - предприятие за обработка на части за ловно оръжие и трафопост', във връзка с разширяване на площадка върху земеделска земя - ПИ с идентификатор 14218.22.90 по кадастралната карта на гр. Габрово
№37 / 03.12.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.479.14 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№38 / 03.12.2015

Даване съгласие да се открие процедура за промяна в наименованието на организационната форма на АЕК 'Етър', находящ се в кв. Етър, гр. Габрово
№39 / 03.12.2015

Прекратяване съсобствеността върху УПИ ІІ-669, 649 от кв. 68 по ПУП на Северна зона, гр. Габрово - ІІ, като Община Габрово закупи частен поземлен имот с идентификатор 14218.503.649 по КККР на гр. Габрово
№40 / 03.12.2015

Продажба на имот - частна общинска собственост /имот № 018065, находящ се в местността 'Лъката', землището на с. Гъбене с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово
№41 / 03.12.2015

Продажба на имот - частна общинска собственост на собственика на построената в него сграда /ул. 'Чардафон' № 30, гр. Габрово
№42 / 03.12.2015

Продажба на имот - частна общинска собственост /имот № 083083, находящ се в местността 'Ливадето', землището на с. Гъбене с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово
№43 / 03.12.2015

Продажба на имот - частна общинска собственост /имот № 042023, находящ се в местността 'Данкова армея', землището на с. Гъбене с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово
№44 / 03.12.2015

Продажба на имот - частна общинска собственост, /ПИ № 030008, землището на с. Лесичарка, общ. Габрово
№45 / 03.12.2015

Продажба на имот - частна общинска собственост /имот № 062058, находящ се в местност 'Чучура', землище с. Мичковци, общ. Габрово
№46 / 03.12.2015

Продажба на имот - частна общинска собственост /имот № 062030, находящ се в местност 'Чучура', землище с. Мичковци, общ. Габрово
№47 / 03.12.2015

Продажба на общинско жилище на настанения в него наемател /апартамент № 6, ул. Свищовска' № 73, гр. Габрово
№48 / 03.12.2015

Продажба на общинско жилище на настанения в него наемател /апартамент № 14, ул. Младост' № 19, гр. Габрово/
№49 / 03.12.2015

Продажба на общинско жилище на настанения в него наемател /апартамент № 4, ет. 3, ул. Станционна' № 9, гр. Габрово
№50 / 03.12.2015

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост УПИ Х-200,202 за жилищно строителство от кв. 41 по действащия план на с. Яворец, общ. Габрово, заедно с масивна сграда
№51 / 03.12.2015

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, находящ се в с. Копчелии, общ. Габрово
№52 / 03.12.2015

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Поповци, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№53 / 03.12.2015

Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище с. Поповци, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№54 / 03.12.2015

Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище на с. Враниловци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№55 / 03.12.2015

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Кози рог, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№56 / 03.12.2015

Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище с. Кози рог, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№57 / 03.12.2015

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Габрово, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№58 / 03.12.2015

Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Габрово, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№59 / 03.12.2015

Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище с. Кози рог, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№60 / 03.12.2015

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Кози рог, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№61 / 03.12.2015

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находяща се на ул. 'Станционна' № 9, гр. Габрово
№62 / 03.12.2015

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 4 от 23.12.2015 г