Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - първо четене
№63 / 23.12.2015
Решение 63 174 KB
Одобряване на разходите за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и поддържане чистотата на територията за обществено ползване за обслужващите населени места за 2016 г.
№64 / 23.12.2015
Решение 64 100 KB
Приложение №1 562 KB
Кандидатстване на Община Габрово по Проект „Красива България“ за 2016 г.“
№65 / 23.12.2015
Решение 65 159 KB
Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Габрово, във връзка с разработването на Стратегия за социалните услуги за област Габрово за периода 2016 - 2020 г.
№66 / 23.12.2015
Решение 66 94 KB
Кандидатстване на Община Габрово с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура BG05SFOP001-4.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№67 / 23.12.2015
Решение 67 125 KB
Удължаване срока за предявяване на плащане на 2 бр. запис на заповед, подписани от кмета на Община Габрово, упълномощен с Решение № 198/27.08.2015 г. на Общински съвет - габрово, във връзка с авансово плащане по проект BG 161PO001-1.4.9-0024' 'Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъп на и зелена градска среда на гр. Габрово', финансиран по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2008-2013 ДПБФП BG 161PO001/1.4-09/2012/024 от 20.05.2013 г.
№68 / 23.12.2015
Решение 68 148 KB
Приложение №1 280 KB
Състоянието на подземната техническа инфраструктура на обект: „Рехабилитация на Път II-44 /о.п. Севлиево – В. Търново/ - Севлиево – Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+987,36 и от км 25+731 до км 28+972,75”, област Габрово
№69 / 23.12.2015
Решение 69 98 KB
Отчет на пета фаза и приемане на програма за реализиране на шеста фаза на програма 'Здрави деца в здрави семейства' - детска компонента на програма СИНДИ на територията на община Габрово
№70 / 23.12.2015
Решение 70 97 KB
Приложение №1 470 KB
Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово за 2016 г. за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово
№71 / 23.12.2015
Решение 71 94 KB
Определяне на финансови средства от Общинския бюджет за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в „Регионален Хоспис” ЕООД – гр.Дряново, живущи на територията на Община Габрово за 2016 г.
№72 / 23.12.2015
Решение 72 101 KB
Изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово - първо четене
№73 / 23.12.2015
Решение 73 104 KB
Приложение №1 183 KB
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ четене
№74 / 23.12.2015
Решение 74 140 KB
Искане за освобождаване от заплащане на такса 'битови отпадъци' от 'Габинвест' ЕООД
№75 / 23.12.2015
Решение 75 97 KB
Даване съгласие за откриване на процедура за промяна наименованието на организационната форма на АИР 'Боженци', находящ се в с. Боженците
№76 / 23.12.2015
Решение 76 96 KB
Приложение №1 389 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот с проектен № 018158 в землището на с. Лесичарка, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№77 / 23.12.2015
Решение 77 104 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.61.31 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№78 / 23.12.2015
Решение 78 103 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.206.228 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за обществено обслужване - автодиагностичен пункт и автомивка'
№79 / 23.12.2015
Решение 79 104 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 14218.853.2 по кадастралната карта на гр. Габрово - 'за автосервиз', във връзка с разширение на обект върху земеделска земя - ПИ с идентификатор 14218.853.3 по кадастралната карта на гр. Габрово
№80 / 23.12.2015
Решение 80 104 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 009255 в землището на с. Лесичарка, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№81 / 23.12.2015
Решение 81 104 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП8 за ПИ с идентификатор 14218.705.4 по кадастралната карта на гр. Габрово - 'за производствени дейности', във връзка с разширение на имота върху земеделска земя и включване в границите на площадката новообразуван имот 14218.420.16 по плана на новообразуваните имоти на землище Габрово и ПИ с идентификатор 14218.420.500 по кадастралната карта на гр. Габрово
№82 / 23.12.2015
Решение 82 104 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за имот № 089066 в землището на с. Драгановци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за резервен терен с конкретно нежилищно предназначение - 'за инфраструктура'
№83 / 23.12.2015
Решение 83 102 KB
Разрешение за ползване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 094029 в землището на с. Драгановци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за търговски комплекс, бензиностанция и трафопост'
№84 / 23.12.2015
Решение 84 106 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 037015 в землището на с. Златевци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за заведение за обществено хранене'
№85 / 23.12.2015
Решение 85 103 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имоти №№ 141065, 041068, 036151 и 041064 в землището на с. Лесичарка, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за паркинг'
№86 / 23.12.2015
Решение 86 105 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 288, кадастрален район 35 по плана на новообразуваните имоти на местност 'Шенини', землище на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№87 / 23.12.2015
Решение 87 103 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.13.12 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№88 / 23.12.2015
Решение 88 103 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.138.501 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство и обществено обслужване'
№89 / 23.12.2015
Решение 89 103 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот 005030 в землището на с. Лесичарка, община Габрово, във връзка промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за изграждане на помещение за производство на електроенергия и топла вода'
№90 / 23.12.2015
Решение 90 103 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 005028 в землището на с. Лесичарка, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за изграждане на складова база'
№91 / 23.12.2015
Решение 91 102 KB
Разрешение за изработване на подробен усторйствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на парцеларен план /ПП/ във връзка с отреждане на поземлен имот с идентификатор 14218.703.9 по кадастралната карта на гр. Габрово 'за производствени и складови дейности и трафопост'
№92 / 23.12.2015
Решение 92 103 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 056053 в землището на с. Лесичарка, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за изграждане на площадка за временно съхранение на тор'
№93 / 23.12.2015
Решение 93 100 KB
Изменение и допълнение на списъка на имоти или части от тях - публична общинска собственост, подлежащи на отдаване под наем по реда на глава VІ от НРПУРОИ, към Решение № 132/14.06.2012 г. на Общински съвет - Габрово
№94 / 23.12.2015
Решение 94 97 KB
Приложение №1 67 KB
Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот на основание чл. 45и от ППЗСПЗЗ
№95 / 23.12.2015
Решение 95 98 KB
Приложение №1 363 KB
Предоставяне на имотите - 'полски пътища' и 'напоителни канали', попадащи в масивите за ползване на ползвателите на съответните масиви в землищата на община Габрово на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ
№96 / 23.12.2015
Решение 96 97 KB
Определяне на земеделска земя от ОПФ в землище Донино, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№97 / 23.12.2015
Решение 97 107 KB
Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Кметовци, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№98 / 23.12.2015
Решение 98 105 KB
Определяне на земеделски земи от ОПФ в землище Габрово, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№99 / 23.12.2015
Решение 99 106 KB
Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД -ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция Земеделие - Габрово
№100 / 23.12.2015
Решение 100 115 KB
Разкриване на социална услуга в общността Дневен център за деца с увреждания до 7 години - седмична грижа като местна дейност, считано от 01.12.2015 г.
№101 / 23.12.2015
Решение 101 126 KB
Приложение №1 168 KB
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Неофит Рилски”, гр. Габрово, представляваща Кухненски блок – разливочна за ученическо хранене
№102 / 23.12.2015
Решение 102 109 KB