Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

Решение № 84

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД - Габрово

Решение № 85

Приложение №1

Приложение №2

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение № 86

Приложение

Изменение на Решение № 83 от 30.04.2020 г. на Общински съвет Габрово за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци по реда на чл. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово на ДЖИ ПЛАСТ ООД

Решение № 87

Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Габрово за 2024 г.

Решение № 88

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на основание чл. 45ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по преписка с вх. № ОССД-02-01-116/16.04.2024 г.

Решение № 89

Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на основание чл. 45ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по преписка с вх. № ОССД-02-01-114/09.04.2024 г.

Решение № 90

Приложение

Обявяване на част от имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост, кв. Стефановци

Решение № 91

Приложение

Обявяване на части от имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост

Решение № 92

Приложение №1

Приложение №2

Продажба на имот – частна общинска собственост ПИ 14218.509.589 по КККР на гр. Габрово, общ. Габрово, ул. „Роден край“, ул. „Иван Димов“

Решение № 93

Приложение №1

Приложение №2

Продажба на имот – частна общинска собственост ПИ 10536.512.114 по КККР на с. Велковци, общ. Габрово

Решение № 94

Приложение

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (УПИ XVIII-51 – обществено обслужващи дейности заедно с построените в него сгради от кв. 12 по плана на с. Гъбене, общ. Габрово – бивше училище)

Решение № 95

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост (поземлен имот с идентификатор 04964.602.10 по плана на новообразуваните имоти на местност „Трапесковци“, землище с. Боженците, общ. Габрово)

Решение № 96

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост (поземлен имот с идентификатор 04964.602.9 по плана на новообразуваните имоти на местност „Трапесковци“, землище с. Боженците, общ. Габрово)

Решение № 97

Приложение

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към частен имот на основание чл. 58 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Габрово, находящ се в гр. Габрово, ул. Д-р Заменхов

Решение № 98

Приложение

Продажба на имоти – частна общинска собственост Заведение за хранене и развлечение и Приемателен пункт, с. Новаковци, общ. Габрово

Решение № 99

Приложение №1

Приложение №2

Продажба на имот – частна общинска собственост ПИ 14218.509.588 по КККР на гр. Габрово, общ. Габрово, ул. „Роден край“, ул. „Иван Димов“

Решение № 100

Приложение №1

Приложение №2

Определяне на земеделски земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - ОПФ от землище Мичковци – новообразувани поземлени имоти за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от НРПУРОИ

Решение № 101

Приложение

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, находящ се в СУ „Райчо Каролев“, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение № 102

Приложение

Откриване на процедура за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в СУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина

Решение № 103

Приложение

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Неофит Рилски”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение № 104

Приложение

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ „Ран Босилек”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение № 105

Приложение

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в СУ „Отец Паисий”, гр. Габрово, представляваща Разливочна за организиране на столово хранене

Решение № 106

Приложение

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение № 107

Приложение

Откриване на процедура за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в СУ „Отец Паисий” гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина

Решение № 108

Приложение

Приемане на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти на територията на община Габрово – второ четене

Решение № 109

Приложение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

Решение № 110

Приложение

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с проектен идентификатор 14218.76.552 по КККР на гр. Габрово, м-т „Петкова нива“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за складова дейност и трафопост“

Решение № 111

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод /извън границите на урбанизирана територия/ до новообразуван имот № 449.31 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Над Стефановци“, землище на гр. Габрово

Решение № 112

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 616, кадастрален район 9 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Могилата“, землище на с. Борики, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 113

Удължаване срока на сключени договори през 2020 г. за наем на земеделски земи от ОПФ

Решение № 114

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г.