Приемане на План за интегрирано развитие на община Габрово за периода 2021-2027 г.

Решение № 96

ПИРО

Приложение № 1

Приложение № 1А

Приложение № 2

Индикатори за продукт по мерки

Индикатори за резултат

Протокол обществено обсъждане 1

Протокол обществено обсъждане 2

Протокол работна група

Съгласувателна таблица

Комуникационна стратегия

Кореспонденция

Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2022 г.

Решение № 97

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово /приета с Решение № 220/18.12.2018 г., изм. с Решение № 118/30.05.2019 г., изм. с Решение № 69/30.04.2020 г., изм. с Решение № 17/28.01.2021 г., изм. с Решение № 45/25.02.2021 г., изм. с Решение № 71/25.03.2021 г., изм. с Решение № 63/28.04.2022 г./ - първо четене

Решение № 98

Приложение №1

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие по свиканото извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД

Решение № 99

Обявяване на недвижим имот - публичната общинска собственост за частна общинска собственост съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост

Решение № 100

Приложение №1

Закупуване на недвижим имот, собственост на частни лица от Община Габрово на основание чл. 21, ал. 4 от ЗОС (гр. Габрово, ул. Опълченска № 5)

Решение № 101

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (УПИ ХVІІІ-51 – общ. обсл. дейности и сгради от кв. 12 по плана на с. Гъбене)

Решение № 102

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Поземлен имот и сграда с адрес: с. Велковци, общ. Габрово)

Решение № 103

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.503.660, ул. Котел, гр. Габрово)

Решение № 104

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.503.658, ул. Георги Стефанов, гр. Габрово)

Решение № 105

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (магазин на бул. Трети март № 25, гр. Габрово)

Решение № 106

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда (ПИ14218.501.408 по КККР на гр. Габрово, ул. Свищовска № 68)

Решение № 107

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ и сгради с. Иванили, общ. Габрово)

Решение № 108

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 04964.605.9 по плана на новообразуваните имоти на местност Вехтата къща в с. Трапесковци, землище Боженците

Решение № 109

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 04964.604.5 по плана на новообразуваните имоти на местност „Трапесковци“, землище с. Боженците, общ. Габрово

Решение № 110

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя- имот № 22959.516.63, местност Ливадето, землище Донино, общ. Габрово

Решение № 111

Приложение №1

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, находящ се на ул. Опълченска № 38, гр. Габрово

Решение № 112

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 04964.604.4 по плана на новообразуваните имоти на местност „Трапесковци“, землище с. Боженците, общ. Габрово

Решение № 113

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост идентификатор 14218.705.15 по КККР на гр. Габрово

Решение № 114

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален диалог – 2001” Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост на ул. Радецка № 18, ет. 3

Решение № 115

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НЕВЕНА КОКАНОВА – 2011“ с. Иглика, община Габрово, върху имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 32233.516.101, заедно със сграда с идентификатор 32233.516.101.1 по КККР на с. Иглика

Решение № 116

Oтдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ две масивни сгради с идентификатор 14218.501.342.1 и с идентификатор 14218.501.342.2 по КККР на гр. Габрово, находящи се на ул. Селимица, гр. Габрово на Сдружение „Габровски автомобилен клуб – Ретро“

Решение № 117

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, къща „Гана Кадиева“, находяща се в с. Боженците

Решение № 118

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ „Христо Ботев”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение № 119

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Ран Босилек”, гр. Габрово, представляваща разливочна за ученическо столово хранене

Решение № 120

Приложение №1

Отдаване под наем на общински жилища от групата „Резервни жилища”, на основание чл. 31, т. 2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища

Решение № 121

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Габрово, за отдаване под наем - анблок, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от НРПУРОИ

Решение № 122

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ в землище Габрово за отдаване под наем, по реда на Глава VІ от НРПУРОИ

Решение № 123

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие - Габрово, за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1 от 29.12.2008 г.

Решение № 124

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие - Габрово, от ОПФ във връзка с обезщетяване със земя

Решение № 125

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- отказ от закупуване на общински жилища с административни адреси в гр. Габрово, бул. „Столетов” № 50, вх. В, ет. 1, ап. 2; ул. „Селимица” № 7, вх. Г, ет. 1, ап. 2 и ул. „Зелена ливада” № 36, вх. В, ет. 8, ап. 23

Решение № 126

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) и специализирана план – схема за трасе на външно ел. захранване до новообразуван имот № 26, кадастрален район 412 по плана на новообразуваните имоти на местност “Мечин гъстак“, землище на гр. Габрово

Решение № 127

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 45, кадастрален район 516 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Зад отровния склад“, землище на с. Донино, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 128

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с проектен идентификатор 14218.199.111 по КК на гр. Габрово, във връзка със строеж на селскостопански сгради

Решение № 129

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 29 и кв. 30 по плана на гр. Габрово, кв. Тлъчници, V ч.

Решение № 130

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.859.1 по КК на гр. Габрово, м-т „Трендафила“

Решение № 131

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ и сграда с. Иванили, общ. Габрово)

Решение № 132

Приложение №1

Общински план за действие на Община Габрово за изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2022 - 2024)

Решение № 133

Приложение №1

Възлагане на здравно-социалната услуга „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА” на Дирекция „Образование и социални дейности” при Община Габрово по процедура BG05M90P001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, считано от 06.07.2022 г. за период от 6 месеца

Решение № 134

Именуване на улица, разположена в Северна индустриална зона на гр. Габрово, между квартали 5, 13, 14 и 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I и II части

Решение № 135

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 10 от 28.07.2022 г.