Приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2021 г.

Решение № 136

Приложение №1

Актуализиране бюджет и информация за изпълнението на бюджета на Община Габрово за 2022 година към 30 юни 2022 г.

Решение № 137

Приложение №1

Отпускане на финансова помощ за съфинансиране участието на вокална група „Надежда“ към Общинско дружество на инвалидите - Габрово във Фестивал за хора с увреждания

Решение № 138

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово /приета с Решение № 220/18.12.2018 г., изм. с Решение № 118/30.05.2019 г., изм. с Решение № 69/30.04.2020 г., изм. с Решение № 17/28.01.2021 г., изм. с Решение № 45/25.02.2021 г., изм. с Решение № 71/25.03.2021 г., изм. с Решение № 63/28.04.2022 г./ - второ четене

Решение № 139

Приложение №1

Обявяване на части от поземлени имоти за частна общинска собственост с цел прилагане на уличната регулация и уреждане на регулационни отношения

Решение № 140

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (жилище на бул. Априлов № 45В, гр. Габрово)

Решение № 141

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.514.522, ул. Мирни дни № 57, гр. Габрово)

Решение № 142

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.514.523, ул. Мирни дни № 59, гр. Габрово)

Решение № 143

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.504.344.10.1, представляващ жилище на втори етаж от сграда, с адрес: ул. Христо Ботев № 4, гр. Габрово)

Решение № 144

Приложение №1

Oткриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.504.404 по КККР гр. Габрово

Решение № 145

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Габрово, представляваща Кухненски блок със спомагателни помещения за организиране на ученическо, столово хранене

Решение № 146

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Иван Вазов”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение № 147

Приложение №1

Отдаване под наем на общинско жилище от групата „Резервни жилища”, на основание чл. 31, т. 2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища

Решение № 148

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Габрово, за отдаване под наем - анблок, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от НРПУРОИ

Решение № 149

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 11 от 25.08.2022 г.