Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2022 г.
във връзка с ПМС 229/29.07.2022 г. и Закона за изменение и допълнение на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Решение № 150

Приложение №1

Промяна на размера на трудовото възнаграждение на кметовете на кметства

Решение № 151

Приложение №1

Предложение до Министъра на образованието и науката за включване на общински
училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България
за учебната 2022/2023 година

Решение № 152

Утвърждаване за учебната 2022/2023 година на паралелки в общинските училища,
формирани с брой ученици под установения минимум, съгласно Приложение № 7 към
чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование

Решение № 153

Одобряване на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ на Фондация „Общност в помощ на зависимите“

Решение № 154

Приложение №1

Изменение на Решение № 61 от 28.04.2022 г. на Общински съвет - Габрово за
освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци по реда на чл. 8, ал. 1 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и
права на територията на Община Габрово на „СИГМАР“ ООД, „ПОДПРАВКИ КОМ“
ЕООД, „АНДИ - 93“ЕООД, „ЕЙЧ ДИ – ТРЕЙД“ ЕООД, „КОМО КОМЕРС“ ЕООД и
„МЕТАЛ ИНВЕСТ – ГАБРОВО“ ООД за ремонт на асфалтова настилка на ул. Рекорд,
гр. Габрово в участъците: между о.т. 706-705-704-702-703; между о.т.689 - 47; между
о.т. 702-701-700-699; между о.т. 693-692-691-690-689

Решение № 155

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Наука - 1902“
с. Враниловци, върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
УПИ І – за културен дом, обществено обслужване и производствена дейност от кв.5а
по действащия план на с. Враниловци и построената в него масивна двуетажна сграда

Решение № 156

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет -
Габрово, във връзка с:

- продажба на общински жилища с административни адреси в гр. Габрово,
ул. „Свищовска“ № 75, ет. 8, ап. 44 и ул. „Мирни дни“ № 8, ет. 6, ап. 18

Решение № 157

Предоставяне под наем на общинско жилище от групата „Ведомствени жилища”, на
основание чл. 27, ал. 3 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни
нужди и настаняване в общински жилища

Решение № 158

Приложение №1

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
/ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за
част от кв. 29 и кв. 30 по плана на гр. Габрово, кв. Тлъчници, V ч.

Решение № 159

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за
застрояване /ПЗ/ за Частично изменение на Частично застроително решение /ЧИ на
ЧЗР/ на стопански двор, кв. Кряковци, гр. Габрово

Решение № 160

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за
застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 14 и новообразуван имот № 15,
кадастрален район 527 по плана на новообразуваните имоти на м-т „До селото“,
землище на с. Донино, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на
земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 161

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план– план за регулация (ПУП -
ПР) за частично изменение на план за регулация за част от кв. 188А по плана на гр.
Габрово – 45 част

Решение № 162

Промяна на поименния състав на комисията по предложения за почетни граждани и
носители на почетен знак на град Габрово

Решение № 163

Утвърждаване на график за организиране добива на дървесина със собствени
работници и план-сметка за продажба по ценоразпис за обект № 2251-1
/общински горски територии/

Решение № 164

Изменение на т. 2 от Решение № 64 от 28.04.2022 г. на Общински съвет - Габрово във
връзка с постъпило в Община Габрово писмо с вх. № РД-05-01-122#4/17.08.2022 г. от
общинска служба по земеделие – Габрово

Решение № 165

 

 

 

Заседание на Общински съвет № 9 от 30.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 12 от 29.09.2022 г.