Проект – № BG16M1OP002-2.009-0057 „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор – BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Административен договор – № BG16M1OP002-2.009-0057-С01/№ Д-34-103 от 05.08.2020 г.; Допълнително споразумение № 1 – № BG16M1OP002-2.009-0057-С02/№ Д-34-103 от 29.03.2022 г.;

Финансиране – Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г.; приоритетна ос 2 „Отпадъци“

Стойност – 391 694.59 лв., от които:

 • 329 996.75 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз
 • 58 234.72 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България
 • 3 463.12 лв. – собствен принос на Община Габрово

Продължителност на проекта – 20 август 2020 г. – 12 септември 2022 г. 

Обща цел

Повишаване възможностите на Община Габрово и на жителите на града за постигане на по-добри резултати при управлението на отпадъците чрез приложение на няколко успешни модела, основани на добрите практики в сферата.

Специфични цели

 • Постигане на промяна в обществените нагласи и възприемане на отговорен модел на поведение по отношение на отпадъците чрез широка комуникационна кампания;
 • Увеличаване качеството на разделно събраните рециклируеми/биоразградими отпадъци;
 • Намаляване на количеството депонирани отпадъци;
 • Насърчаване на домашното компостиране за целесъобразно оползотворяване на биоразградимите отпадъци и предотвратяване образуването на нови.

Дейности

Строително-монтажни работи с проектиране, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци, изграждане на мрежа за подаване и съхраняване на данни

Описание: Изграждане на две площадки с подземни контейнери за битов отпадък в района на бл. „Дунав“ 1/2 и на ул. „Аврам Гачев“ № 33, които обслужват домакинствата от четири жилищни блока. Съоръженията са оборудвани със система за контрол на достъпа, видеонаблюдение, мрежа от сензори (ниво на запълване, брой обслужвания). Крайните устройства се захранват чрез соларни панели. На сметосъбиращата техника е монтирана преносима машина за претегляне (кранова везна).

Проектиране, доставка и монтаж на соларни системи за новоизградените подземни площадки

Описание: Соларните съоръжения захранват батериите, осигуряващи удължено време на автономна работа на сензорите в двете подземни площадки. Съоръженията са необходими за функционирането на системата за разделно събиране на отпадъци (приемане, съхранение и предаване на данни към общински сървър). Чрез соларните системи се намалява потреблението на електроенергия.

Строително-монтажни работи, доставка и монтаж на споделени компостери

Описание: Изграждане на четири площадки за споделено компостиране в: Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“; детска градина „Явор“; района на улиците „Елин Пелин“ и „Рила“ (кв. „Радичевец“); почивна база „Горски дом“ в к. к. Узана. Монтаж на информационни табели за вида отпадък в съдовете за компостиране, видеонаблюдение. Доставка на 10 контейнера за компост със система за аерация, изработени от устойчива на гниене дървесина.

Доставка на индивидуални съдове за отпадъци за домакинствата, участващи в демонстрационните мерки

Описание: За домакинствата, попадащи в района на изградените споделени компостерни площадки, са предоставени за ползване по време на проекта: двукомпонентен съд за битови отпадъци за домашна употреба; индивидуални съдове за биоотпадък за домашна употреба.

Доставка, инсталиране, сервизна поддръжка на депозитна вендинг система

Описание: Монтаж на 2 броя депозитна вендинг система (при СЗ „Орловец“ и в СК „Христо Ботев“ ). Системата приема пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, срещу които потребителите получават награди и материали с указания за използване на предмети за многократна употреба.

Доставка на сървър и оборудване

Описание: Сървърът получава и съхранява данните за обем, тегло и температура от сензорите, монтирани на подземните контейнери и на крановата везна. Данните се подават към централен сървър и ГИС системата на Община Габрово, която ги обработва, анализира и визуализира.

Кампании за популяризиране на резултатите от проекта

Описание: Дейностите популяризират ползите от разделното събиране на отпадъците, компостирането и намаляване използването на материали за еднократна употреба: информационни събития и комуникационни кампании; театрални постановки за възрастни и за деца; флашмоб; семинар; публикации; разработване на настолна семейна игра; отпечатване на материали с информация за предотвратяване образуването на отпадъци; два вида ръководства и брошура; видео клип.

Резултати и положителни ефекти

 • Повишено обществено самосъзнание за подобряване управлението на битовите отпадъци;
 • Увеличено участие на гражданите в разделното събиране на отпадъците;
 • Увеличен обем на висококачественото рециклиране на отпадъци;
 • Въведени добри практики и утвърдени модели в управлението на отпадъците;
 • Достигнати най-високи нива в йерархията за управление на отпадъците за постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управлението на отпадъците.

Публикации

Габровци вече използват вендинг автоматите за отпадъци

Демонстрационният проект на Габрово приключи със семинар

Габрово с две вендинг машини за отпадъци

Любовта и екологията в спектакъл

Семинар за екоиновации в Габрово

Компостираме споделено в четири зони

Облагородена е зоната за подземно сметосъбиране на ул. „Аврам Гачев“

Първо соларно устройство по демопроекта в Габрово

Сключен е договорът за доставка на депозитна машина за отпадъци

Детски спектакъл разказва за опазването на природата

Знания и награди в есенна екокампания

Обявена е обществена поръчка за вендинг машина, приемаща отпадъчни материали

Демопроектът част от събитието „Мама е добър шофьор“

Пилотен проект в Габрово разширява възможностите за управление на отпадъците

Онлайн събитие: Пилотен проект за умно управление на отпадъците стартира в Габрово

Модерни подземни контейнери за отпадъци ще има в Габрово