Състоя се първото информационно събитие по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, реализиран от Община Габрово чрез финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. Предвидените в проекта средства в размер на 390 936 лв. се отпускат под формата на безвъзмездна финансова помощ. Чрез тях ще бъдат реализирани дейности за повишаване качеството на разделно събраните рециклируеми и биоразградими отпадъци, насърчаване на домашното компостиране и намаляване депонирането на отпадъци.

От представената презентация в онлайн срещата стана ясно, че изпълнението на дейностите по проекта вече е стартирало и са сключени първите договори с  изпълнители. Чрез тях ще бъде осигурено изграждането на атрактивни соларни съоръжения до новите площадки с подмени контейнери, доставката на сървър и допълнително оборудване за обработка и трансфер на данни, както и една част от предвидените в проекта дейности по информация и комуникация.

По време на събитието, провело се на 16 декември, стана ясно, че демонстрационният проект включва широк спектър от дейности, чрез които да се приложат успешни модели и добри практики при рециклирането и разделното събиране на отпадъци.

В рамките на проекта ще бъдат изградени две площадки за подземно сметосъбиране в централна градска част, осигуряващи индивидуален достъп и снабдени със система от датчици за предаване на данни. Събираните разделно отпадъци ще бъдат измервани чрез специализирана машина за претегляне, а получените данни ще бъдат обобщени и анализирани.

Предстои да бъдат изградени и четири площадки за споделено компостиране – в детска градина, училище, жилищен квартал и почивна база.

Чрез проекта за първи път в нашия град ще бъде реализирана депозитна вендинг система за приемане на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. в замяна на предадените суровини потребителите ще получават различни материали за многократна употреба.

Широка публична кампания с атрактивни, образователни и информационни събития ще съпътства дейностите по проекта с целта да представи предимствата на избраните подходи за управление на отпадъците, за да се постигне обществено отговорен модел на отношение към превенцията над образуването на отпадъци.

Презентацията от първото информационно събитие може да видите ТУК.

    

Театър на три морета или за опасните завои на прехода
16 декември 2020
Продължава предоставянето на услуги за ранно детско развитие
17 декември 2020