Първата в България функционираща веднинг машина за обратно изкупуване на отпадъчни материали, предстои да бъде разположена в Габрово.

Община Габрово сключи договор с фирма Смарт Бизнес Къмпани ЕООД за доставка на депозитна вендиг машина, приемаща отпадъци. Фирмата бе избрана след проведена обществена поръчка, а стойността на договора, включващ доставка монтаж и обслужване на съоръжението, е 33 400 лв. без ДДС и със срок за доставка 90 календарни дни. Средствата са осигурени по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.

Вендинг автоматът, модел KEGOO RVM, ще приема пластмасови бутилки “PET” и алуминиеви кенчета „CANS”, оборудван е с дисплей, на който ще се визуализират инструкциите за експлоатацията на устройството и информация за предадените отпадъчни суровини. Прецизното сепариране на материалите ще бъде възможно чрез система за разпознаване на опаковките по баркод и форма, за което машината ще бъде обучена и обучавана в процеса на експоатацията й, като скоростта на приемане на отпадъците е до 40 артикула в минута.

Съоръжението ще бъде разположено на място с широк обществен достъп и ще позволи на габровци лесно да предават своите рециклируеми отпадъци. Предвидена е система за бонифициране на потребителите чрез различни екологични материали.

Депозитната вендинг машина ще повиши качеството на разделно събраните материали, ще увеличи рециклирането и ще допринесе за насърчаване на потребителите да предават отпадъците си, спазвайки принципите на разделното събиране.

Арх. Димка Пенчева: „С малки стъпки ще възродим „Шести участък“
22 декември 2021
Комплексът за деца и семейства на ул. „Ивайло“ ще работи и през 2022 г.
22 декември 2021