Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 март 2019 година

Решение 68

Приложение №1

Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2019 г. и на инвестиционната програма

Решение 69

Приложение №1

Годишен Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Габрово 2014-2020 за 2018 г.

Решение 70

Приложение №1

План за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2020 г.

Решение 71

Приложение №1

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Габрово (2019 – 2020)

Решение 72

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Подобряване материалната база на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Габрово“, по Фонд „Социална закрила“

Решение 73

Приемане на годишен отчет за дейността, отчет за приходите и разходите и баланс и Инвестиционна програма за 2019 година на „Регионален хоспис” ЕООД

Решение 74

Приложение №1

Приемане на годишен отчет за дейността, инвестиционна програма за 2019 г., счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци по прекия метод, представени от „Диагностично консултативен център - 1” ЕООД

Решение 75

Приложение №1

Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността, доклад от независим одитор за 2018 г.; отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци по прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен баланс, справка за начислените и преведени в Община Габрово наеми, и справка за нетекущите /дълготрайните/ активи, представени от „Общински пътнически транспорт” ЕООД

Решение 76

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД

Решение 77

Приложение №1

Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефан Цвятков, необходима за извършване на ортопедична оперативна интервeнция на дъщеря му Магдалена Цвяткова

Решение 78

Застраховане на имоти частна общинска собственост на основание чл. 9, ал. 2 от ЗОС

Решение 79

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена с заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция земеделие Габрово

Решение 80

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ с идентификатор 14218.199.108 по КК на гр. Габрово, местност „Чукара Кряковци“

Решение 81

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на ел. провод до ПИ с идентификатор 57675.18.6 по КК на с. Поповци, община Габрово /имот № 018006 по КВС на землище с. Поповци, община Габрово/

Решение 82

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за Частично изменение на Подробен устройствен план за обект: Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, с. Николчевци, с. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене

Решение 83

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- предложение за продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. „Д-р Тота Венкова” № 11, вх. Д, ет. 3, ап. 7 и
- събаряне на сграда частна общинска собственост, намираща се в гр. Габрово, ул. „Алекси Димов” № 3

Решение 84

Продажба на имот-частна общинска собственост - ПИ 14218.508.185, находящ се на ул. Осми март № 3, гр. Габрово

Решение 85

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.502.477, ул.Генерал Николов, гр. Габрово)

Решение 86

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.502.481, ул.Генерал Николов, гр. Габрово)

Решение 87

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.502.482, ул. Генерал Николов, гр. Габрово)

Решение 88

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.520.192, ул. Никола Войновски № 226, гр. Габрово)

Решение 89

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.502.366, бул. Бойката № 61, гр. Габрово)

Решение 90

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.520.190, кв. Борово – Велчевци, гр. Габрово)

Решение 91

Приложение №1

Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Габрово” и с „Почетен знак на Габрово“

Решение 92

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 7 от 30.05.2019 г.