Наредба за изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

Решение 93

Приложение №1

Приемане на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово – първо четене

Решение 94

Приложение №1

Приемане бюджета на Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ за периода 01.06.2019 - 31.12.2019 г.

Решение 95

Приложение №1

Участие на Община Габрово в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза сдружение „Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово””

Решение 96

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на „В и К” ООД - Габрово

Решение 97

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение 98

Приложение №1

Вземане на Решениe по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на “Общинска банка” АД

Решение 99

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

Решение 100

Приложение №1

Промяна вида на социалните услуги „Дневен център за деца с увреждания“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър“ в нова социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, считано от 01.01.2020 г., с капацитет 20 места за дневна грижа и 40 места за консултативни услуги

Решение 101

Приложение №1

Отпускане на 1000 лева от фонд резервен на Община Габрово на НЧ “Светлина - 1927“, с. Жълтеш за подпомагане провеждането на Национален фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите на „Балкана“

Решение 102

Пребазиране на социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа” на ул. Ивайло № 13 и увеличаване на капацитета от 25 на 50 места, считано от 01.09.2019 г.

Решение 103

Приложение №1

Изразяване на предварително съгласие за извършване на разпоредителна сделка – продажба на имот по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

Решение 104

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 7, ет. 2, ул. Христо Ботев № 14, гр. Габрово)

Решение 105

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл.45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 4, ет. 2, ул. Д-р Тота Венкова № 19, вх. А, гр. Габрово)

Решение 106

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя- имот № 512.19, местност Брусовете, землище Донино, общ. Габрово

Решение 107

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл.45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 13, ет. 7, ул. Мирни дни № 10, гр. Габрово)

Решение 108

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина

Решение 109

Приложение №1

Откриване на процедура за отдаване под наем на офис за административна дейност в Административната сграда на кметство Враниловци - публична общинска собственост

Решение 110

Приложение №1

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет – Габрово и предоставяне под наем на общински жилища от групата „Ведомствени жилища, на основание чл. 27, ал. 2 от НУРУЖННОЖ

Решение 111

Промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 87120.38.50 по КК на с. Яворец, община Габрово от др.изоставена нива в селскостопански, горски, ведомствен път

Решение 112

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот 17991.17.507 по кадастралната карта на с. Гръблевци, община Габрово

Решение 113

Приложение №1

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот 14218.279.121 по КККР на гр. Габрово, съгласно чл. 78а от ППЗСПЗЗ /м. Над яз.Синкевица/

Решение 114

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за Частично изменение на Подробен устройствен план за промяна отреждането на УПИ I-за жил.строителство и обществено обслужване, кв. 278, по плана на гр. Габрово, III ет., съответстващ на ПИ с идентификатор 14218. 509.587 по КК на гр. Габрово и УПИ XII-жил.строителство, кв. 214 по плана на гр. Габрово, III ет., съответстващ на ПИ с идентификатор 14218.509.586 по КК на гр. Габрово

Решение 115

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Газоснабдяване на Община Габрово“; Подобект: “Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на с. Драгановци, общ. Габрово“

Решение 116

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ с идентификатор 14218.333.791 по КК на гр. Габрово, местност „Етъра“

Решение 117

Наредба за изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

Решение 118

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 8 от 26.06.2019 г.