Приемане на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово – второ четене

Решение 119

Приложение №1

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2018 година

Решение 120

Приложение №1

Подписване на Запис на заповед във връзка искане за изменение на проект BG16RFOP001-8.001-0018 „Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, ДБФП № BG16RFOP001-8.001-0018-C01 от 24.06.2016 г.

Решение 121

Приложение №1

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект №BG16M1OP002-4.004-0001 “Рехабилитация на яз. Синкевица и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, финансиран по оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Решение 122

Приложение №1

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.778.20, находящ се в местност „Узана“, заедно с построена в него сграда „Посетителски информационен център Узана“ на Фондация „Узана“ Габрово

Решение 123

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на “Нова Деница” АД

Решение 124

Приложение №1

Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Недялкова, необходима за провеждане на рехабилитация на сина и Никола Недялков

Решение 125

Отпускане на еднократна парична субсидия на клуб по спортна акробатика и батут „Акро Арт“

Решение 126

Приложение №1

Отпускане на финансова помощ на Сдружение „Общинско дружество на инвалидите – Габрово“, за съфинансиране на участието им в многожанров фестивал гр. Перник

Решение 127

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в СУ „Отец Паисий” гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина

Решение 128

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в СУ „Отец Паисий”, гр. Габрово, представляваща Разливочна за организиране на столово хранене

Решение 129

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение 130

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ „Ран Босилек”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение 131

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в СУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина

Решение 132

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в СУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение 133

Приложение №1

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, за предоставяне под наем на общинско жилище от групата „Ведомствени жилища“, на основание чл. 27, ал. 1 от НУРУЖННОЖ

Решение 134

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 13, ет. 5, бул. Столетов № 50, вх. В, гр. Габрово)

Решение 135

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП - ПР/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 6 и кв. 8 по плана на с. Киевци, община Габрово

Решение 136

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване и решение за включване на ПИ с идентификатор 14218.191.145 по КК на гр. Габрово в границите на регулационния план на гр. Габрово, 85 част

Решение 137

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с проектен идентификатор 87120.38.179 по КК на с. Яворец, община Габрово

Решение 138

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 22959.22.12 по КК на с. Донино, м-т „Чукара“, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя-ПИ с идентификатор 22959.22.11 и ПИ с идентификатор 22959.22.13 по КК на с. Донино, община Габрово

Решение 139

Избор на комисия и откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Габрово и Окръжен съд Габрово

Решение 140

Приложение №1

Вземане на решение за реда и начина за отдаване под наем на движими вещи.

Решение 141

Изразяване съгласие за извършване на разпоредителна сделка – продажба на имот по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

Решение 142

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 9 от 10.07.2019 г.