Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023г.

Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост е изготвена в изпълнение на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и обхваща времевия диапазон 2020 – 2023 година.

План за действие за общинските концесии на Община Габрово за периода 2019 – 2020г.

РЕШЕНИЕ № 186 от 29.08.2019г.

Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г.

Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и частна общинска собственост, подлежащи на управление и разпореждане през 2020 година.