Партида А

Партида А за дружествата с общинско участие в капитала.

Партида В

Партида В - Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, както и обекти на строителството, не включени в имуществото на ОТД

Партида С-I част

Партида С-I част - Обекти продадени по чл.35 от ЗППДОП/отм/ - 1995г

Партида С - II част

Партида С - II част - За договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени преди влизане в сила на ЗПСК

Партида С - III част

Партида С - III част - За договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени преди влизане в сила на ЗПСК 1993г.

Партида D

Партида D - За договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени след влизане в сила на ЗПСК