Регистър на актовете за общинска собственост до 2005 година 5.98 MB
Регистър на актовете частна общинска собственост след 2005 година 4.37 MB
Регистър на актовете публична общинска собственост след 2005 година 3.29 MB
Регистър на разпоредителните сделки с имоти по ЗОС 421 KB
Регистри за участие на Община Габрово в Търговски дружества 115 KB