Стопански дейности

Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Издаване на разрешение за търговия на открито

Издаване на разрешение за сервиране на открито върху терен - общинска собственост

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Заверяване на маршрутни разписания за автобуси от редовни линии

Издаване на разрешение за ползване на паркоместа

Съгласувателни писма за поставяне на рекламно-информационен елемент

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

Издаване на разрешение за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки

Селско стопанство

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лица, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските териториит / за превоз на дървесина

Разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и 1 дка лози в селскостопански земи

Заверка анкетни формуляри към анкетна карта на земеделски производители в областната дирекция „Земеделие”

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Общинска собственост

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост (заверяване на молба-декларация)

Издаване на становище по чл.199 от ЗУТ

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите-общинска собственост, или за възстановен общински имот

Справка по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверения