ЗАПОВЕД № РД – 406/05.06.2023г. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Община Габрово уведомява заинтересованите лица, че със Заповед № РД-406/05.06.2023 г. на Министърът на околната среда и водите на основание чл.12, ал.3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) са утвърдени  образци на писмени декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), които следва да се попълват при разпоредителни сделки с имоти, попадащи в защитени територии.

  • Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗЗТ, разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии, се извършват след представяне на писмена декларация от прехвърлителя дали имотът попада в защитената територия.
  • Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗЗТ, приобретателите на имоти по ал. 1 декларират при прехвърлянето, че са запознати с режима на дейностите в защитената територия.
  •  Съгласно чл. 12, ал. 4, лицата, които придобиват имоти, попадащи в защитени територии уведомяват регионалните органи на Министерството на околната среда  и водите (РИОСВ)  за настъпилата промяна на собствеността в 14-дневен срок от придобиване на правото на собственост.

Информация за защитените територии може да намерите на адрес: https://eea.government.bg/zpo/bg/result2.jsp

Със Заповед № РД-406/05.06.2023 г.  и приложенията към нея можете да се запознаете от прикачените файлове:

Заповед № РД-406/05.06.2023 г. на Министърът на околната среда и водите