Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023г.

Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост е изготвена в изпълнение на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и обхваща времевия диапазон 2020 – 2023 година.

Отчет за изпълнение на програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година.